Skriftlig spørsmål fra Kjetil Bjørklund (SV) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:10 (2002-2003)
Innlevert: 07.10.2002
Sendt: 08.10.2002
Besvart: 17.10.2002 av utenriksminister Jan Petersen

Kjetil Bjørklund (SV)

Spørsmål

Kjetil Bjørklund (SV): Vil utenriksministeren ta initiativ til å framskaffe en oversikt over hvor mange som er tatt til fange av allierte styrker under krigen i Afghanistan siden krigsutbruddet i november i fjor og hvordan statusen til disse er pr. i dag?

Begrunnelse

Krigen i Afghanistan startet for nøyaktig ett år siden, og pågår fremdeles mellom allierte styrker, ledet av USA, og Taliban og al-Qaida-soldater. Norge har deltatt, og deltar i krigen med ulike militære styrkebidrag. De folkerettslige sidene av den allierte krigføringen, herunder også Norges deltakelse, er omstridt.
Diskusjonen om krigsfangene har vært sentral. Det har i lang tid i ulike medier framkommet informasjon om grove brudd på Genèvekonvensjonene i behandlingen av tilfangetatte. Det er rapportert om henrettelser av tilfangetatte og kritikkverdig fangebehandling osv. Det har imidlertid vist seg vært vanskelig å få en samlet oversikt over hvor mange som har blitt tatt til fange siden krigen startet, hvor mange som har blitt dømt av ulike rettsinstanser, hvor mange som har blitt sluppet fri samt hvor mange som har dødd siden de ble tatt til fange. At disse tallene ikke blir offentliggjort gjør det meget krevende å vurdere omfanget av og kvaliteten på behandlingen av tilfangetatte. Som deltaker i krigen er det svært viktig at Norge i vår deltakelse ikke bryter våre internasjonale folkerettslige forpliktelser, og heller ikke bidrar til at andre aktører bryter disse forpliktelsene. Det bør derfor være i Norges interesse at mer informasjon om krigsfangene gjøres tilgjengelig.

Jan Petersen (H)

Svar

Jan Petersen: Norsk syn er at de som er tatt til fange av allierte styrker under krigen i Afghanistan skal behandles humant og få en rettferdig rettergang, uansett hvilken bakgrunn de har eller hvilke handlinger de måtte ha begått.

Jeg har tatt til orde for, også direkte overfor USA, at de pågrepne skal behandles som krigsfanger inntil deres status er endelig bestemt ved en amerikansk domstol. Norge har hele tiden understreket at grunnleggende rettsprinsipper må gjelde, også for saker som føres for amerikanske militærdomstoler. Vi har lagt vekt på at fangene på Guantánamo ikke bør holdes internert på ubestemt tid, uten at det er tatt ut tiltale, uten at de er gitt tilgang til forsvarer og uten at det er satt noen dato for rettssak.

Det er ikke tvil om at det blant de internerte fangene befinner seg svært farlige personer. Det er imidlertid hevdet fra frivillige organisasjoner at det blant de internerte også befinner seg personer som ikke har tilknytning til al-Qaida eller Taliban. Vi vil i videre kontakter med amerikanske myndigheter søke ytterligere informasjon om omfanget av interneringene samt de internertes bakgrunn og nåværende status.