Skriftlig spørsmål fra Rolf Terje Klungland (A) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:64 (1997-98)
Innlevert: 29.01.1998
Sendt: 30.01.1998
Rette vedkommende: Olje- og energiministeren
Besvart: 04.02.1998 av olje- og energiminister Marit Arnstad

Rolf Terje Klungland (A)

Spørsmål

Rolf Terje Klungland (A): "Oljeselskapene ser på Skagerrakområdet som interessant i forhold til leteboring etter gass og olje. Da Stortinget behandlet dette spørsmålet vedtok Stortinget at man skulle utrede alle miljøkonsekvensene av å åpne for leteboring. Hvor langt har denne utredningen kommet, og når mener statsråden at resultatene av dette arbeidet kan legges frem?"

Begrunnelse

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: Regjeringen Brundtland foreslo i St. meld 26 (1993 - 94) om utfordringer og perspektiver for petroleumsvirksomheten på kontinentalsokkelen at en del av Skagerrak skulle gjøres tilgjengelig for letevirksomhet. Et stortingsflertall sluttet seg til dette i forbindelse med behandlingen, jvf. innst. S. nr. 180 (1993 - 94).

En forutsetning for Stortingets vedtak var at regjeringen skulle foreta en vurdering av kjemikalieutslippene som følge av leteboringene og eventuell utvinning, og mulige konsekvenser av dette ut i fra tilgjengelig kunnskap. Endelig beslutning om prøveboring skulle utsettes inntil utredningen er gjennomført og vurdert av regjeringen.

Departementet har satt ut et oppdrag til Kjemisk Institutt ved Universitetet i Bergen. Rapporten er på det nærmeste avsluttet.

I forbindelse med myndighetsbehandlingen av spørsmålet om leteboring i Skagerrak tok svenske myndigheter kontakt og ønsket tilleggsutredninger for mulige konsekvenser for den svenske vestkysten. De svenske tilleggsutredningene er avsluttet. Disse utredningene er samarbeidsprosjekter mellom svenske og norske vitenskapelige institusjoner. Tilleggsutredningene er offentlige.

Det legges opp til en orientering til Stortinget om lete- og konsesjonspolitikken i en melding om petroleumsvirksomheten, som planlegges framlagt våren 1998.