Skriftlig spørsmål fra Inge Ryan (SV) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:14 (2002-2003)
Innlevert: 10.10.2002
Sendt: 10.10.2002
Besvart: 16.10.2002 av miljøvernminister Børge Brende

Inge Ryan (SV)

Spørsmål

Inge Ryan (SV): I Innst. S. nr. 295 (2000-2001) fra energi- og miljøkomiteen om Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand, framgår det at komiteen vil legge vekt på at de kommunene som tar et spesielt ansvar for å realisere nasjonale målsettinger gis kompensasjon for de tiltak som iverksettes. Lierne kommune i Nord-Trøndelag bidrar totalt med 75-80 pst. av sitt areal til bl.a. planlagte nasjonalparker, naturreservater, villmarksområder og varige vernede vassdrag.
Hvordan vil statsråden følge opp Lierne kommune?

Børge Brende (H)

Svar

Børge Brende: I Innst. S. nr. 295 (2000-2001) viser energi- og miljøkomiteen til den vekt Regjeringen nå legger på at kommunene skal ta større ansvar og gis større myndighet med sikte på å realisere nasjonale miljømål. Komiteens flertall mener at det bør utvikles kriterier for verdsetting av den innsats ulike kommuner gjør for miljøet med sikte på positiv uttelling i inntektssystemet i kommunene. I kommuneproposisjonen for 2003 er det uttalt at Kommunal- og regionaldepartementet vil se dette i sammenheng med oppfølging av St.meld. nr. 19 (2001-2002).

Arbeidet med å sikre en god sammenheng mellom kommunenes utfordringer og oppgaver på miljø- og landbruksområdet og ressurstildelingen gjennom inntektssystemet, er igangsatt. Det er nedsatt en arbeidsgruppe som ledes av Kommunal- og regionaldepartementet med representanter fra Miljøverndepartementet, Landbruksdepartementet og Kommunenes Sentralforbund. Regjeringen vil komme tilbake til saken i kommuneproposisjonen for 2004.