Skriftlig spørsmål fra Åsa Elvik (SV) til fiskeriministeren

Dokument nr. 15:15 (2002-2003)
Innlevert: 10.10.2002
Sendt: 11.10.2002
Besvart: 17.10.2002 av fiskeriminister Svein Ludvigsen

Åsa Elvik (SV)

Spørsmål

Åsa Elvik (SV): Bladet Vesterålen skriv den 10. oktober at "Fiskeridepartementets offisielle synspunkter på forslaget til ny felles fiskeripolitikk for EU, er hemmelige". Bakgrunnen er at Bladet Vesterålen har søkt om innsyn i dei norske synspunkta, og fått avslag. Departementet har i avgjerda lagt vekt på "dokumentets innhold samt forholdet til fremmede makter".
Korleis vil statsråden grunngi at Noreg sitt offisielle syn i ei sak skal vere unntatt offentlegheit?

Begrunnelse

EU-kommisjonen la i sommar fram forslag til ny felles fiskeripolitikk for EU. Forslaget inneber m.a. at flåten skal reduserast med 8,5 pst., som vil føre til at 30 000 fiskarar må ut av fisket. Fritt omsettelege kvotar i EU-området er også ein del av fiskerireformen. Bakgrunnen for forslaget er overfiske og høg overkapasitet som følgje av subsidiar.
Ifølgje det nemnte oppslaget i Bladet Vesterålen stadfester underdirektør i Fiskeridepartementet, Petter Meier, at dei offisielle norske standpunkta på forslaget til omlegging av EUs fiskeripolitikk skal forbli hemmelege. Meier, som også er forhandlingsleiar i forhold til fiskerispørsmål i EU, seier at dokumentet "er et omforent felles utgangspunkt som skal legges til grunn overfor ambassader og annet embetsverk, for eksempel ved besøk i EU-land. Det er snakk om et arbeidsdokument som skal danne grunnlag for norske posisjoner i andre sammenhenger". Dokumentet er basert på innspel frå Utanriksdepartementet sin EU-delegasjon.

Svein Ludvigsen (H)

Svar

Svein Ludvigsen: I spørsmålet vises det til en artikkel i Bladet Vesterålen fra 10. oktober 2002 der det er skrevet at "Fiskeridepartementets offisielle synspunkter til ny felles fiskeripolitikk for EU, er hemmelige" og at departementet i avgjørelsen har lagt vekt på "dokumentets innhold samt forholdet til fremmede makter". Bakgrunnen for dette er et avslag på en innsynsbegjæring i et dokument som omhandler forslag til norske synspunkter til Europakommisjonens forslag til reform av den felles fiskeripolitikken.

Det synes å herske en misforståelse med hensyn til at det omtalte dokumentet skal inneholde offisielle norske synspunkter til Europakommisjonens forslag til reform av den felles fiskeripolitikken. Dette medfører ikke riktighet. Det omtalte dokumentet er ikke Norges offisielle syn på forslaget til ny felles fiskeripolitikk for EU.

Dokumentet det refereres til er utarbeidet av Utenriksdepartementet ved EU-delegasjonen i Brussel. Det er et internt arbeidsdokument, ment som grunnlag for de henvendelser norske utenriksstasjoner foretar til aktuelle land med tanke på å innhente synspunkter om disse spørsmålene.

På denne bakgrunn er dokumentet vurdert til å være unntatt offentlighet.