Skriftlig spørsmål fra Ingvild Vaggen Malvik (SV) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:17 (2002-2003)
Innlevert: 10.10.2002
Sendt: 11.10.2002
Rette vedkommende: Nærings- og handelsministeren
Besvart: 17.10.2002 av nærings- og handelsminister Ansgar Gabrielsen

Ingvild Vaggen Malvik (SV)

Spørsmål

Ingvild Vaggen Malvik (SV): Vil Kommunal- og regionaldepartementet sørge for at SIVA, som en betydelig eiendomsaktør og stor energiforbruker, aktivt bidrar til å nå målene om en omlegging av varmemarkedet i Norge til økt fleksibilitet og nye fornybare energikilder direkte gjennom sin eiendomsportefølje og sine miljørapporteringsrutiner, og indirekte som katalysator og pådriver for lokale nærvarmenett samt forbilde for lokal miljøsatsing basert på anerkjennelsen av menneskeskapte klimaendringer og Kyotoprotokollen?

Begrunnelse

Nasjonal strategi for vannbåren varme sier at myndighetene, via Statsbygg, er engasjert i å utvikle statlig virksomhet som en pådriver og et forbilde for miljøsatsing i byggesektoren. Statsbygg definerer energifleksibilitet som et ledd i en bærekraftig utvikling hvor målet er å begrense miljøbelastningen. Regjeringen skal gjennom sitt virkemiddelapparat nå klare mål om en omlegging av varmemarkedet i Norge til økt fleksibilitet og nye fornybare energikilder. Innen 2010 skal det bygges 4 TWh vannbåren varme basert på fornybare energikilder, spillvarme og varmepumper. Disse målene er blant annet et av virkemidlene for å nå Norges forpliktelser under Kyotoprotokollen. I denne forbindelse er Kommunal- og regionaldepartementet bygningsmyndighet og ansvarlig for å igangsette tiltak i tråd med bolig- og bygningspolitikken. SIVA, Selskapet for industrivekst, eies av Kommunal- og regionaldepartementet. SIVA er medeier i ca. 60 innovasjonsselskap og har et utbygget areal på 400 000 kvm. SIVAs aktivitet på eiendomsutvikling er betydelig, og utgjør årlige investeringer på om lag 200 mill. kr. I tillegg til bygg for større og mindre industrivirksomheter, bygges stadig flere bygg for etablering av kunnskapsbedrifter.
SIVA har i motsetning til mange store profesjonelle eiendomsbesittere i sin årsrapport ingen redegjørelse for energibruk og utslipp i forbindelse med driften av sine næringsparker. Det er heller ingen redegjørelse for selskapets miljøpolicy, deres tiltak for energieffektivisering eller aktiviteter for økt bruk av vannbåren varme og fornybar energi. Det er dermed uklart i hvilken grad SIVA bidrar til en bærekraftig omlegging av det norske varmemarkedet. Behovet for klarhet omkring SIVAs rolle som pådriver og et forbilde for miljøsatsing i byggesektoren er aktualisert gjennom nærings- og handelsminister Ansgar Gabrielsens bekreftelse av at "uttalelsene fra SIVA-direktør Harald Kjelstad i en avisartikkel (Adresseavisen 13. september 2002), kan selvsagt ikke tolkes som et uttrykk for Regjeringens klimapolitikk".

Ansgar Gabrielsen (H)

Svar

Ansgar Gabrielsen: SIVAs hovedoppgave er å arbeide for økt verdiskaping og sysselsetting i distriktene, samt å bidra effektivt til utvikling av innovasjonsevnen i norsk næringsliv. Selskapet har hittil primært vært et distrikts- og regionalpolitisk virkemiddel og disponerer en betydelig bygningsmasse rundt omkring i landet. Nærings- og handelsdepartementet forvalter nå statens eierinteresser i SIVA, en rolle vi overtok fra Kommunal- og regionaldepartementet fra forrige årsskifte som ledd i Regjeringens ønske om å skape et bedre organisatorisk skille mellom statens ulike roller.

SIVA er organisert som et statsforetak, og departementets eiermyndighet utøves gjennom foretaksmøtet. I lov om statsforetak er det eksplisitt sagt at departementets myndighet i foretaket ikke kan utøves utenom foretaksmøtet. Videre framgår det av loven at forvaltningen av foretaket hører under styret. Det spørsmål som representanten Vaggen Malvik har tatt opp, i hvilken grad SIVA skal bidra til en bærekraftig omlegging av det norske varmemarkedet, ligger definitivt innenfor styrets ansvarsområde.

SIVA har overfor departementet opplyst at selskapet i forbindelse med sin eiendomsutvikling er opptatt av å være en profesjonell aktør med unike konsepter for næringsbygg, herunder også å ta hensyn til energi- og miljøspørsmål. I alle eiendomsinvesteringer de senere år har SIVA lagt til rette for alternative energiformer gjennom å bygge vannbåren varme som oppvarmingssystem. I tillegg blir de fleste SIVA-anlegg bygd som lavtemperaturanlegg som gir muligheter for framtidige alternative varmekilder. I selskapets næringsbygg benyttes både varmepumper, gjenvinning av prosessvarme og fjernvarme. Videre benyttes olje, elektrisitet, gass, biobrensel og gjenvinning fra fryse- og kjøleanlegg som alternative energikilder. Hensikten er å sikre fleksibilitet og å begrense miljøbelastningen.

SIVA har videre opplyst at selskapet kontinuerlig søker nye måter for langsiktig energiøkonomisering, noe som også kommer leietakerne i deres anlegg til gode. I den forbindelse nevnes prosjekter i samarbeid med lokale elverk og enøk-kontorer hvor man utreder ytterligere energiøkonomisering for SIVAs anlegg.

På denne bakgrunn har Nærings- og handelsdepartementet som eier av SIVA ingen grunn til å anta at selskapets styre og administrasjon ikke legger tilstrekkelig vekt på energi- og miljøspørsmål ved forvaltningen av sin eiendomsmasse.