Skriftlig spørsmål fra Steinar Bastesen (Kp) til fiskeriministeren

Dokument nr. 15:18 (2002-2003)
Innlevert: 11.10.2002
Sendt: 11.10.2002
Besvart: 17.10.2002 av fiskeriminister Svein Ludvigsen

Steinar Bastesen (Kp)

Spørsmål

Steinar Bastesen (Kp): Det har i mange år vært store variasjoner i antall av sel langs kysten. Dette har ført til at man i mange tilfeller pga. prinsippet om bærekraftig forvaltning, ikke har tatt ut det antall sel som har vært fullt forsvarlig. Dette problemet har vært tatt opp tidligere, men vi kan ikke se at nødvendige tiltak er iverksatt.
Hva vil statsråden gjøre for at man kan få gjennomført en betryggende telling og beregning av kystselbestanden, og når kan man forvente at betryggende bestandsestimater foreligger?

Svein Ludvigsen (H)

Svar

Svein Ludvigsen: Fiskeriforskning i Tromsø forestår i dag arbeidet med å gjennomføre tellinger av kystsel. Det gjennomføres betryggende tellinger av både havert og steinkobbe langs norskekysten. Undersøkelsene er lagt opp slik at det skal være gjennomført nye tellinger som er landsdekkende for begge arter i løpet av en fem-seksårsperiode. Ressursmessige hensyn er grunnen til at det gjennomføres tellinger innenfor en femårsperiode. Det koster minst fem ganger så mye å gjennomføre årlige tellinger. Dessuten er opplegget med tellinger som skal gi nye bestandsestimat hvert femte år nok til å gi forsvarlige kvoter på kystsel.

Resultatene fra den første landsdekkende telling ble lagt fram i 1999. Fiskeriforskning er godt i gang med tellingene innenfor den neste femårsperioden. Dette innebærer at vi regner med å ha et totalt bestandsestimat for havert på norskekysten høsten 2003. De fleste viktige havertområder er allerede dekket gjennom tellinger. Dette gjelder Finnmark, det meste av Nordland og Nord-Trøndelag. I tillegg er Sør-Trøndelag i ferd med å dekkes i disse dager. Det er allerede gjennomført to tellinger i Halten-Froan i september, og siste telling i dette området blir gjort i løpet av uke 43 nå i år. Det er også meningen å dekke resten av Vestlandet innen 1. desember 2002.

For havert beregnes antall unger som fødes i koloniene langs kysten. Antall fødte unger multipliseres med en faktor (vanligvis 4.5) for å beregne total bestand. Faktoren er basert på nøye studier i andre land (Storbritannia/Canada) og vi begynner etter hvert å få såpass mye egne data at vi vil være i stand til å justere faktoren til norske havertkolonier. Det ser foreløpig ut til at en faktor på 4.5 er fullt forsvarlig å bruke.

Det er planlagt at tellinger av steinkobbe skal gjennomføres under hårfellingsperioden i august 2003 og 2004, slik at vi regner med å ha et landsdekkende estimat på steinkobbe i løpet av høsten 2004 eller senest vinteren 2005. Steinkobbebestandene telles ved hjelp av flyfotografering under hårfellingsperioden. Vi tar sikte på tellinger som gir et totalt bestandsanslag. Det vil si at vi i tillegg må gjøre adferdsstudier av steinkobbe i hårfellingstiden for å få mer data angående hvor stor del av bestanden vi teller. Uansett vil vi få et minimumsestimat som er tilstrekkelig som grunnlag for å kunne gi forsvarlige kvoter.

Som det går fram av det jeg har skrevet, vil det sannsynligvis allerede neste år foreligge tilstrekkelig faktagrunnlag til å gi et totalt bestandsanslag for havert langs hele norskekysten. Når det gjelder steinkobbe regner vi med å ha nok data i 2004 til at det kan gis totalt bestandsanslag for steinkobbe langs hele kysten. Avslutningsvis vil jeg gjerne få påpeke at vi gjennomfører betryggende tellinger, og at resultatene som kommer i løpet av neste år og 2004, vil gi betryggende bestandsestimater.

Jeg håper dette har gitt svar på spørsmålet.