Skriftlig spørsmål fra Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) til landbruksministeren

Dokument nr. 15:20 (2002-2003)
Innlevert: 11.10.2002
Sendt: 14.10.2002
Besvart: 18.10.2002 av landbruksminister Lars Sponheim

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Spørsmål

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp): Kva fagleg definisjon legg Landbruksdepartementet til grunn for eigedommar som driv gartneri/hagebruksproduksjon?

Begrunnelse

I Innst. S. nr. 167 (1999-2000) sa Stortingets næringskomité:

"Gartneri/hagebruksnæringen, med grønnsakdyrking på friland, veksthusproduksjon av blomster og grønnsaker, planteskoledrift, og frukt- og bærdyrking er en viktig del av norsk landbruk. Komiteen er kjent med at gartneri/hagebruksnæringen inkludert potetproduksjon står for et vesentlig bidrag av verdiskapingen i jordbruket. Komiteen er kjent med at næringen er høyt spesialisert og intensiv, med stor innsats av kapital og høyteknologi på produksjonssiden og stor innsats av kapital og arbeid pr. arealenhet. Samtidig er næringen en viktig faktor i distriktslandbruket. Komiteen mener næringen fortsatt har potensiale for videre utvikling av produksjon, verdiskaping og sysselsetting. Komiteen vil derfor peke på behovet for virkemidler som gir optimisme og investeringslyst. Komiteen mener de landbrukspolitiske ordningene må tilpasses næringens særtrekk."

Næringsutøvarane opplever gong på gong tilfelle av forskjellshandsaming, dette fordi ulike instansar i forvaltninga konstruerer skilje mellom gartneri-/hagebruksproduksjon og annan jordbruksproduksjon.
Dette synast å vere i strid med Stortinget sine føresetnader. Dersom gartneri/hagebruk er ein viktig del av jordbruket og ein vanleg jordbruksproduksjon, så må det forventast at dei og skal ha del i dei landbrukspolitiske ordningane på lik linje med det øvrige jordbruket.
Eg føreset at statsråden legg Stortinget sitt syn til grunn for sin faglege definisjon. Eg meiner han såleis bør ta initiativ til ein revisjon av forskrifter og anna regelverk for å sikre tilpassa ordningar i dei tilfelle någjeldande regelverk "diskriminerer" gartneri/hagebruk og ber om at statsråden stadfestar at han gjer det.

Lars Sponheim (V)

Svar

Lars Sponheim: Landbruksdepartementet har i tråd med føringene fra Innst. S. nr. 167 (1999-2000) lagt til grunn at regelverket skal utformes slik at gartneri/hagebruksnæringen ikke skal kunne oppfattes som "diskriminert" i forhold til jordbruksnæringen ellers.

Kriteriet for å komme inn under den nye forskriften om produksjonstilskudd i jordbruket av 22. mars 2002 er at et foretak etter de generelle vilkårene i § 3 må drive "vanlig jordbruksproduksjon". Noe forenklet kan man si at dette begrepet er ment å utelukke mer hobbypreget produksjon, så vel som industrialisert produksjon uten forankring i tradisjonelt norsk jordbruk. Dette understrekes av at det etter bestemmelsen også stilles vilkår om at produksjonen skal foregå på en landbrukseiendom.

Det følger av forskriftens system at også gartneri-/hagebruksproduksjon kan regnes som "vanlig jordbruksproduksjon". Etter § 6 kan det således gis et særskilt distrikts- og kvalitetstilskudd til grøntproduksjon for norskprodusert frukt, bær og veksthusgrønnsaker samt salat på friland. Imidlertid følger det av kravene til at produksjonen skal være "vanlig" og foregå på landbrukseiendommen, at departementet f.eks. ikke har ønsket å støtte store hagebruksvirksomheter som har et industrielt preg og kanskje er plassert på arealer uten jordbrukstilknytning.

Når det gjelder tilskudd til ulike investeringer i landbruket, kan jeg heller ikke se at det kan hevdes å være et faglig skille mellom jord- og hagebruk. Det går f.eks. både frem av ordlyden i forskriftene om midler til bydelutvikling og i forskrift om investeringsstøtte til miljøtiltak at hagebruk er likestilt med annet jordbruk.

I regelverket som Landbruksdepartementet har ansvaret for mener jeg ut fra ovennevnte at gartneri/hagebruksproduksjon i all hovedsak likebehandles med annen jordbruksproduksjon, og kan forsikre representanten Meltveit Kleppa om at jeg som statsråd naturligvis legger Stortingets syn til grunn ved behandlingen av denne næringen.