Skriftlig spørsmål fra Karita Bekkemellem (A) til utdannings- og forskningsministeren

Dokument nr. 15:21 (2002-2003)
Innlevert: 14.10.2002
Sendt: 15.10.2002
Besvart: 21.10.2002 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Karita Bekkemellem (A)

Spørsmål

Karita Bekkemellem (A): Bruken av statistikk og meningsmålinger om folks meninger har blitt vanlig. Dette ser vi også at Utdannings- og forskningsdepartementet har blitt en hyppig bruker av.
Hvor mange kartlegginger og undersøkelser har blitt iverksatt eller skal iverksettes av Utdannings- og forskningsdepartementet?

Begrunnelse

Det er en kjensgjerning at statistikk og meningsmålinger brukes aktivt som grunnlagsmateriale for å begrunne beslutninger. Det er også en kjensgjerning at statistikk og meningsmålinger metodisk sett inneholder en del viktig informasjon, som for eksempel hvor mange respondenter som har blitt spurt. I VG 14. oktober 2002 blir det skrevet om en meningsmåling i regi av Utdannings- og forskningsdepartementet. I den forbindelse er det viktig at informasjon til folk om undersøkelser blir gjort tilgjengelige, og at Utdannings- og forskningsdepartementet er seg sitt ansvar bevisst for dette.

Kristin Clemet (H)

Svar

Kristin Clemet: Den refererte undersøkelsen i VG 14. oktober 2002 ble gjennomført ved en Omnibus fra Norstat/Norsk Statistikk. Foranledningen var UFDs moderniseringsprosjekt av norsk grunnutdanning. En slik Omnibus har 1 000 respondenter. VG ble gjort kjent med dette tallet i forbindelse med avisens tilgang til resultatene fra undersøkelsen, men valgte ikke å presentere denne saksopplysningen. Departementet er selv meget påpasselig med å opplyse om antall respondenter ved offentliggjøring av slike undersøkelser.

UFDs moderniseringsprosjektet har for øyeblikket ikke planer om nye, tilsvarende meningsmålinger, men vil fortløpende vurdere behovet for innhenting av informasjon ved bruk av både referansegrupper og ulike målemetoder. Også ved valg av framtidige samarbeidspartnere for gjennomføring av undersøkelser vil vi påse at disse arbeider i henhold til Norsk Markedsanalyse Forenings etiske regler.

For øvrig bestreber UFD seg på å offentliggjøre resultatet av flest mulig undersøkelser da departementet mener dette bidrar til at debatten om norsk skole bygger på dokumenterte fakta.

Foruten alminnelige opinionsundersøkelser om holdninger til politiske spørsmål og samfunnsspørsmål bruker departementet Survey-undersøkelser i en viss utstrekning som ledd i evalueringer, forskning og utredninger. Slike undersøkelser gjøres av forsknings- og/eller utredningsorganer, og tar sikte på å etablere et best mulig faktagrunnlag for beslutninger som skal treffes.

Eksempler på slike undersøkelsestemaer er elevers, studenters og læreres tidsbruk, elevenes og studentenes læringsmiljø, elevers, studenters og læreres tilgang til bruk av IKT-utstyr osv.