Skriftlig spørsmål fra Reidar Sandal (A) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:23 (2002-2003)
Innlevert: 17.10.2002
Sendt: 17.10.2002
Besvart: 24.10.2002 av kommunal- og regionalminister Erna Solberg

Reidar Sandal (A)

Spørsmål

Reidar Sandal (A): Eg viser til spørsmåla frå kommunane Askvoll, Fjaler og Hyllestad som er siterte i grunngjevinga mi.
Vil svar på spørsmåla liggje føre innan utgangen av inneverande månad?

Begrunnelse

Kommunane Askvoll, Fjaler og Hyllestad har sett i gang arbeid med å få utgreidd følgjene av ei eventuell kommunesamanslåing. Ulike variantar er utgreidde, og ei styringsgruppe under leiing av fylkesmannen i Sogn og Fjordane har vore i arbeid.
Styringsgruppa konkluderte med at det bør haldast folkeavrøysting om samanslåing av dei tre kommunane, men først etter at spørsmålet om bygging av Dalsfjordbrua er avklara.
I skriv datert 12. mars 2002 til kommunal- og regionalministeren og samferdsleministeren har ordførarane i dei aktuelle kommunane bede om avklaring på følgjande spørsmål: "Korleis stiller Regjeringa seg til å la samfunnsøkonomiske innsparingar ved kommunesamanslåing gå inn som delfinansiering av vegprosjekt? Korleis vurderer Regjeringa finansiering og framskunding av Dalsfjordsambandet i samband med samanslåing av kommunane Askvoll, Hyllestad og Fjaler?"
Det blir elles vist til møte om saka med statsrådane Skogsholm og Solberg 16. april 2002.
Etter det eg har fått opplyst, blei ordførarane stilte i utsikt ei vurdering av saka frå Regjeringa si side. Det skulle skje snarast og seinast i samband med framlegging av statsbudsjettet for 2003.
Saka har elles vore teken opp i skriv til dei nemnde statsrådane 4. juli og 22. august 2002 utan at svar ligg føre. Etter det eg kan sjå, er saka heller ikkje vurdert i statsbudsjettet for 2003.
Ei avklaring frå Regjeringa si side har svært mykje å seie for den vidare framdrift i saka. På dette grunnlaget ber eg om at det snarast blir gitt svar på førespurnaden frå kommunane Askvoll, Fjaler og Hyllestad.

Erna Solberg (H)

Svar

Erna Solberg: Kommunane fekk svar på spørsmåla om Dalsfjordsambandet og kommunesamanslutning i brev av 17. oktober 2002 frå samferdselsministeren og kommunalministeren. Kopi av brevet ligg vedlagt til orientering.

Vedlegg til svar:

Det kongelige Samferdselsdepartement,

statsråden

Dato:

17. oktober 2002

Likelydende til:

Ordføreren i Hyllestad,

6957 Hyllestad.

Ordføreren i Fjaler

Postboks 54,

Dale i Sunnfjord.

Ordføreren i Askvoll

Postboks 174,

6980 Askvoll.

Kommunesammenslutning i "HAF" kommunene - fremskynding av Dalsfjordbrua

Vi viser til brev av 4. juli 2002 fra Fjaler kommune og brev av 22. august 2002 fra Hyllestad kommune til samferdselsministeren og kommunalministeren.

Spørsmålene dere reiser er knyttet til hvorvidt prosjektet kan forseres ved hjelp av innsparte midler fra sammenslutning av Hyllestad, Askvoll og Fjaler kommuner, og om Regjeringen vil fremskynde prosjektet for å oppmuntre til kommunesammenslutning.

I og med at Dalsfjordsambandet er et riksvegprosjekt, er det opp til fylkeskommunen å prioritere dette prosjektet. Prosjektet vil bli vurdert i forbindelse med Nasjonal transportplan (NTP) for perioden 2006-2015. Jeg vil i den forbindelse vise til at det er opp til Sogn og Fjordane fylkeskommune å eventuelt fremskynde dette prosjektet i prioriteringene i arbeidet med rullering av NTP. HAF-kommunene må følgelig henvende seg til fylkeskommunen dersom de ønsker å fremskynde prosjektet pga. endrede finansielle forutsetninger.

Regjeringen har i tråd med det Stortinget bad om ved behandlingen av 2002-budsjettet, arbeidet med hvordan man skal ta hensyn til innsparte midler ved fergeavløsningsprosjekt, jf. Samferdselsdepartementets St.prp. nr. 60 (2001-2002).

Kommunene står videre fritt med hensyn til hvordan de ønsker å bruke en økonomisk gevinst som følge av en kommunesammenslutning. Kommunene kan derfor om de ønsker det bruke den forventede innsparingen til å styrke finansieringsgrunnlaget for Dalsfjordprosjektet. Videre bør kommunene vurdere andre mulige finansieringskilder som bidrag fra det lokale næringslivet.

Sentrale forutsetninger knyttet til finansieringsgrunnlaget bør bygge på kommunalpolititiske vedtak. I disse vedtakene må det komme klart frem hvilke forpliktelser som oppstår når en legger ned ferjesambandet.

Regjeringen har utviklet rammebetingelser med sikte på at flere samferdselsprosjekter kan realiseres, forutsatt at disse er samfunnsøkonomisk lønnsomme.

HAF-kommunene må på grunnlag av Sogn og Fjordane fylkeskommunes vurdering av om det er ønskelig å fremskynde Dalsfjordprosjektet ut fra endrede finansielle forutsetninger, ta stilling til om de ønsker en kommunesammenslutning.

Med hilsen

Torild Skogsholm

Med hilsen

Erna Solberg