Skriftlig spørsmål fra Karita Bekkemellem (A) til utdannings- og forskningsministeren

Dokument nr. 15:24 (2002-2003)
Innlevert: 17.10.2002
Sendt: 17.10.2002
Besvart: 24.10.2002 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Karita Bekkemellem (A)

Spørsmål

Karita Bekkemellem (A): Stortinget bad Regjeringen i 1999 om å opprette et nasjonalt fagråd for inneklima og læringsmiljø.
Kan utdanningsministeren svare på hva som har skjedd i forbindelse med dette?

Begrunnelse

Et slikt fagråd ble omtalt i St.prp. nr. 1 (2001-2002), og i et svar fra utdanningsministeren til Ursula Evje i 2001.

Kristin Clemet (H)

Svar

Kristin Clemet: I tilknytning til den statlige tilskuddsordningen for nybygg, rehabilitering og opprustning av skoleanlegg har Regjeringen besluttet at det skal etableres en rådgivingstjeneste om skoleanlegg. Denne rådgivingstjenesten utvikles av Læringssenteret, i samarbeid med Husbanken, Kommunenes sentralforbund og andre aktuelle instanser. På fagsiden har Læringssenteret blant annet samarbeidet med Byggforsk, SINTEF og Norsk Form.

Det er viktig at de råd som denne tjenesten gir er faglig fundert. Ikke minst gjelder dette inneklimaet, der man dessverre også i dag velger uheldige løsninger og bygger seg til problemer. Når det gjelder inneklimaspørsmål har Læringssenteret etablert kontakt med Norsk Forum for Bedre Innemiljø for Barn (NFBIB). Dette uavhengige og tverrfaglige forumet består av landets fremste eksperter fra de tekniske og medisinske universitetsmiljøene, i tillegg til representanter fra tilsynsmyndigheter, ulike forvaltningsnivåer og brukerne. Forumets mål er å være rådgivende organ for myndigheter, organisasjoner og andre som ønsker faglig informasjon, råd og veiledning i arbeidet med å bedre innemiljøet for barn. Departementet bad i sommer Læringssenteret legge til rette for at formidling og kvalitetssikring av faglige råd om inneklima i skolebygg til skoleeiere og kommunalsektor kan skje i samarbeid med Norsk Forum for Bedre Innemiljø for Barn og andre relevante samarbeidspartnere. Departementet har bedt Læringssenteret at samarbeid med aktuelle fagmiljø formaliseres, og at dekning av fagmiljøenes utgifter i forbindelse med rådgivningstjenesten, avtalefestes.

Med en formalisering av et samarbeid mellom NFBIB og Læringssenteret vil vi etter min vurdering få et uavhengig fagråd for inneklima og skolemiljø. Det avgjørende etter min mening er ikke om vi oppretter et nytt organ eller allerede tar i bruk den ekspertisen som allerede er samlet i NFBIB, men at den kunnskapen som i dag finnes skal bli tilgjengelig og anvendelig, både for dem som bygger eller renoverer skolene, for dem som står for den daglige driften og for dem som oppholder seg der.