Skriftlig spørsmål fra Øyvind Vaksdal (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:29 (2002-2003)
Innlevert: 18.10.2002
Sendt: 21.10.2002
Besvart: 25.10.2002 av olje- og energiminister Einar Steensnæs

Øyvind Vaksdal (FrP)

Spørsmål

Øyvind Vaksdal (FrP): Vil olje- og energiministeren, på bakgrunn av de positive signaler som er gitt fra Regjeringen, sørge for at Rongkleiv kraftverk i Gloppen kommune blir gitt konsesjon?

Begrunnelse

Rongkleiv Kraft AS søkte 10. juni 2001 om tillatelse til utbygging av Rongkleiv kraftverk i Gloppen kommune, Sogn og Fjordane. Kraftverket er lokalisert til en sideelv i Gjengedalsvassdraget. NVE har i brev av 6. mars 2002 stoppet konsesjonsbehandlingen på grunn av at Gjengedalsvassdraget er med på en liste over vassdrag som skal vurderes i forbindelse med en ny verneplan for vassdrag.
Søknad om konsesjon har vært ute på høring, og det har etter det vi kjenner til ikke kommet vesentlige innvendinger mot utbyggingen. I tillegg til dette har Gloppen kommune anbefalt at konsesjon blir gitt.
Utbygging av minikraftverk vil ikke alene løse problemene med et stort underskudd i den innenlandske kraftbalansen, men likevel bidra positivt, og disse kraftverkene vil i tillegg også avhjelpe den alvorlige effektsituasjonen vi også av og til har. I tillegg blir de som driver næringsvirksomhet i distriktene, nå oppfordret til å finne tilleggsinntekter og nye næringsveier utover det å drive landbruk. De private grunneierne som står bak Rongkleiv Kraft AS har i hovedsak jordbruk som hovednæring der lønnsomheten er svak, slik at hovedmålet for disse er å styrke næringsgrunnlaget.
I Sem-erklæringen slås det fast at bruken av minikraftverk skal økes, og det står bl.a. følgende:

"Samarbeidsregjeringen mener at potensialet for fremtidige vannkraftutbygginger sett i forhold til verdien av å sikre de gjenværende naturområdene gjør at epoken med de store vannkraftutbygginger er over. Hensynet til kommende generasjoners naturopplevelser tilsier en restriktiv holdning til videre vassdragsutbygging, og at vi lar de aller fleste vassdrag som står igjen forbli urørt. Samarbeidsregjeringen vil på denne bakgrunn foreta en gjennomgang av vassdragsvernet. Eksisterende vannkraftstruktur må utnyttes bedre, og bruken av minikraftverk økes."

Regjeringens generelle syn på mini- og mikrokraftverk ble også bekreftet av olje- og energiministeren i Stortingets spørretime 29. mai 2002, som svar på spørsmål fra undertegnede i en lignende sak.
Statssekretær Brit Skjelbred sa i et foredrag 12. desember 2001 bl.a. følgende:

"Vi er også opptatt av at eksisterende vannkraftstruktur må opprustes og utnyttes bedre, og bruken av minikraftverk økes. Det kan være aktuelt å initiere et eget arbeid for å se på dette potensialet."

Olje- og energiministeren bekreftet også dette i ovennevnte spørretime, hvor han bl.a. hevdet:

"Jeg vil komme tilbake til Stortinget mer konkret når det gjelder virkemidlene, men jeg nevnte også ved en tidligere anledning at konsesjonsgrensene som gjelder for en del av kraftverkene, og som krever en endelig avgjørelse i Olje- og energidepartementet, kanskje med fordel kunne vært avgjort på et lavere nivå når det ikke er konflikter knyttet til slik utbygging. Det vil på en måte redusere byråkratiet, forkorte behandlingstiden og for øvrig være et positivt signal til dem som sitter med slike planer, om at dette hilser myndighetene velkommen og ser positivt på."

Einar Steensnæs (KrF)

Svar

Einar Steensnæs: Rongkleiv Kraft AS har søkt om tillatelse til å bygge Rongkleiv kraftverk i en sideelv til Gjengedalsvassdraget. NVE har stanset videre konsesjonsbehandling i medhold av vannressursloven. Vedtaket ble påklaget til Olje- og energidepartementet, som i brev av 20. juni 2002 opprettholdt NVEs vedtak.

Gjengedalsvassdraget er med på listen over vassdrag som vurderes vernet i forbindelse med supplering av Verneplan for vassdrag. Etter vannressursloven § 22 første ledd kan vassdragsmyndighetene uten videre utsette eller avslå en søknad om konsesjon når konsesjonssøknaden berører et vassdrag som inngår i rammeplaner for bruk eller vern av vassdrag. Supplering av Verneplan for vassdrag omfattes av denne bestemmelsen. Det er vesentlig å få vurdert hele vassdrag med sidevassdrag og tilhørende nedbørfelt.

Jeg vil bemerke at Rongkleiv kraftverk ikke er noe minikraftverk som representanten Vaksdal legger til grunn. Uansett hvordan prosjektet skal karakteriseres må departementet ta hensyn til verneinteressene. En utbygging av Rongkleiv kraftverk kan være i strid med et vernevedtak dersom Gjengedalsvassdraget skulle bli vernet. Videre arbeid med behandling av konsesjonssøknaden vil derfor kunne bety unødig ressursbruk både for tiltakshaver, høringsinstanser og NVE.

På denne bakgrunn stilte Olje- og energidepartementet konsesjonssøknaden fra Rongkleiv Kraft AS i bero til spørsmålet om vern av Gjengedalsvassdraget er avgjort. NVE skal i begynnelsen av 2003 gi sin innstilling til Olje- og energidepartementet om hvilke vassdrag som skal supplere Verneplan for vassdrag. Ved neste årsskifte tar Regjeringen sikte på å legge fram en proposisjon for Stortinget.

I det dokument om supplering av Verneplanen som nå er ute på høring, gis det uttrykk for at det bør åpnes for konsesjonsbehandling av mikro- og minikraftverk i vernede vassdrag. I vurderingen av dette spørsmålet i proposisjonen må departementet også se på hva som skal regnes som mindre kraftverk som skal kunne konsesjonsbehandles.