Skriftlig spørsmål fra Steinar Bastesen (Kp) til kultur- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:31 (2002-2003)
Innlevert: 18.10.2002
Sendt: 21.10.2002
Besvart: 28.10.2002 av kultur- og kirkeminister Valgerd Svarstad Haugland

Steinar Bastesen (Kp)

Spørsmål

Steinar Bastesen (Kp): Den siste tiden har TV 2 lagt ut sexannonser på sine tekstsider.
Vil statsråden foreta seg noe for å hindre at fjernsynsstasjoner i Norge legger ut sexannonser på sine tekst-TV-sider?

Begrunnelse

De tekstsidene TV 2 har lagt ut sexannonser er svært eksponert på sidene, og annonsene dreier seg både om annonsering av til dels løssluppen telesex, sexpratesider og formidling av sexkontakter. Annonseringen legges ut på programsider som automatisk kommer opp når man går inn på tekst-TV, og når man skal inn på sportssidene. Det er derfor ikke mulig å benytte tekst-TV uten å se disse annonsene, som for mange kan virke støtende, og som det slett ikke er naturlig å vise for barn. De annonserte telefontjenestene er til dels svært dyre å benytte seg av, og barn kan derved forledes til stort pengesløseri uten at foreldrene får vite det. Tekst-TV er tilgjengelig døgnet rundt.
Som et verdikonservativt sentrumsparti mener Kystpartiet at sexannonser ikke hører hjemme i norske TV-kanalers tekstsider, og at det derfor burde forbys. Man kan f.eks. innarbeide forbudet i vilkårene for å få konsesjon for sending av fjernsyn og tekst-TV.

Valgerd Svarstad Haugland (KrF)

Svar

Valgerd Svarstad Haugland: Jeg vil understreke at Regjeringen ser det som svært viktig å skjerme mindreårige fra å bli eksponert for sex og vold i innslag i fjernsynssendinger. Fjernsynet er et sterkt medium med stor påvirkningskraft, spesielt overfor unge seere.

De alminnelige grensene for hva som er tillatt av sex- og voldsskildringer i norsk fjernsyn følger av straffeloven. Myndigheten og ansvaret for å fastslå om det foreligger brudd på disse reglene ligger hos påtalemyndigheten og domstolene.

Annonser på tekst-TV vil også kunne rammes av markedsføringslovens krav til god markedsføringsskikk. Markedsføringsloven § 1 regulerer bl.a. markedsføringstiltak som vil kunne anses som støtende eller kjønnsdiskriminerende. I tillegg slår kringkastingsforskriften § 3-6 fast at "Det må tas hensyn til at all reklame kan bli sett eller hørt av barn, og det må vises særlig aktsomhet overfor barn og unges påvirkelighet og manglende erfaring". Forbrukerombudet og Markedsrådet fører tilsyn med at disse reglene overholdes.

Også kringkastingsloven inneholder bestemmelser som gir adgang til å forby fjernsynsprogram som i alvorlig grad kan skade mindreåriges fysiske, psykiske og moralske utvikling. Dette gjelder særlig hvis programmet inneholder pornografiske scener eller umotivert vold. I tillegg skal scener eller innslag som kan være skadelige for mindreåriges fysiske, psykiske og moralske helse sendes etter kl. 21.00. Bestemmelsene gjelder imidlertid bare for "fjernsynsprogrammer", og vil derfor ikke ramme tekst-TV slik disse tjenestene framstår i dag.

TV 2 AS' konsesjon for analogt riksdekkende reklamefjernsyn ble i 2001 fornyet for perioden 2003 - 2010. De nye konsesjonsvilkårene legger ikke konkrete føringer på hva selskapets tekst-TV-sendinger kan inneholde. Heller ikke konsesjonen for inneværende periode inneholder slike bestemmelser.

Jeg viser til ovennevnte og forutsetter at TV 2 følger norsk lov, herunder straffelovens og markedsføringslovens bestemmelser. Men også innenfor de absolutte grensene som lovgivningen setter, forutsetter jeg at TV 2 viser varsomhet og ansvarlighet i forhold til programmer og tjenester som kan virke støtende eller skremmende, særlig for barn og unge.