Skriftlig spørsmål fra Inger S. Enger (Sp) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:32 (2002-2003)
Innlevert: 18.10.2002
Sendt: 21.10.2002
Besvart: 28.10.2002 av miljøvernminister Børge Brende

Inger S. Enger (Sp)

Spørsmål

Inger S. Enger (Sp): Vil statsråden gjøre noe for å forsere arbeidet i Biomangfoldlovutvalget når det gjelder erstatningsregler ved vern av nasjonalparker og landskapsvernområder?

Begrunnelse

Det er kjent at verneplanarbeidet forseres og det skal komme flere nasjonalparker neste år. Flere av de foreslåtte nasjonalparkene og landskapsvernområdene vil delvis ligge på privat grunn med betydelige næringsinteresser først og fremst knyttet til jord- og skogbruk. Ved å forsere verneprosessen med dagens regelverk, må en forvente sterkere konflikter mellom myndigheter og grunneiere enn det en kunne oppnådd med nytt regelverk.
I dag er det som kjent, helt forskjellige erstatningsregler for nasjonalparker og landskapsvernområder. For nasjonalparker/landskapsvernområder erstattes ikke det økonomiske tapet da det i utgangspunktet ikke foreligger erstatningsvern i lovverket. Områdene kan i teorien kreves erstattet etter naturvernloven § 20b, dvs. "i samsvar med alminnelige rettsgrunnsetninger". I tråd med rettspraksis innebærer dette imidlertid at erstatningsbetingelsene ikke vil være oppfylt verken i nasjonalparker eller i landskapsvernområder, selv om det foreligger et påviselig økonomisk tap hos grunneier. For naturreservat erstattes det økonomiske tapet etter naturvernloven § 20 og § 20a, dvs. i samsvar med ekspropriasjonserstatningsloven. Her vil det være den materielle virkningen av vernereglene som legges til grunn, ikke om inngrepet formelt sett er en ekspropriasjon eller en rådighetsinnskrenkning.
Stortinget behandlet 11. juni 2002 Dokument nr. 8:42 (2001-2002) om endring av reglene for erstatning ved vern etter naturvernloven. Flertallet i energi- og miljøkomiteen sluttet seg til statsrådens forslag om å gi Biomangfoldlovutvalget tilleggsmandat for å behandle problemstillingen. Lovutvalget skal ikke levere sin innstilling før i oktober 2003, og med påfølgende høring vil det ta lang tid før det kan fremmes konkret forslag om likestilling av erstatninger for de aktuelle vernekategoriene. Den tiden virker lang i forhold til raske utvidelser av nasjonalparker og arbeidet med verneplaner.

Børge Brende (H)

Svar

Børge Brende: Stortinget har ved Innst. S. nr. 209 (2001-2002) sluttet seg til forslaget om at Biomangfoldlovutvalget gis et tilleggsmandat med oppdrag om å behandle problemstillingen som tas opp i Dokument nr. 8:42 (2001-2002). Dette betyr at det for første gang siden regjeringen Willoch endret erstatningen for naturreservater blir foretatt en gjennomgang av erstatningsreglene ved vern etter naturvernloven.

Jeg kan ikke se at det skaper store problemer at dette arbeidet følger Biomangfoldlovutvalgets framdrift, samtidig som verneprosessene fortsetter. Under Stortingets behandling av Dokument nr. 8:42 understreket jeg betydningen av at arbeidet med erstatningsregelverket ikke forsinker gjennomføringen av nasjonalparkplanen. Derfor er jeg innstilt på at eventuelle nye regler også blir gjort gjeldende for områder som blir opprettet fram til endring trer i funksjon, og for områder som allerede er opprettet og der fristen for krav om erstatning ikke har gått ut. Dette vil gjelde både Forollhogna, Dovrefjell - Sunndalsfjella og framtidige nasjonalparker.

Ikke minst av hensyn til grunneiernes interesser, mener jeg at den gjennomgangen som nå gjøres å være grundig. Selv om Biomangfoldlovutvalget nå får som tilleggsmandat å utrede erstatningsreglene i naturvernloven, skal utvalgets innstilling leveres innenfor samme tidsfrist som med det opprinnelige mandatet.

Jeg har iverksatt en oppfølging i tråd med Stortingets behandling, og departementet arbeider nå med et tilleggsmandat til utvalget. Jeg kan også opplyse om at det vil bli tatt initiativ til at berørte organisasjoner tas med på råd i forbindelse med endelig utforming av dette mandatet. Departementet tar sikte på å ha utarbeidet et tilleggsmandat til Biomangfoldutvalget før jul i år. Det ble for øvrig umiddelbart etter Stortingets behandling tatt kontakt med utvalgets leder, slik at utvalget er forberedt på oppgaven.