Skriftlig spørsmål fra Odd Roger Enoksen (Sp) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:34 (2002-2003)
Innlevert: 21.10.2002
Sendt: 22.10.2002
Besvart: 31.10.2002 av forsvarsminister Kristin Krohn Devold

Odd Roger Enoksen (Sp)

Spørsmål

Odd Roger Enoksen (Sp): I henhold til forvaltningsloven skal en person få dekket kostnadene forbundet med juridisk bistand dersom et vedtak omgjøres. I en personalsak i Forsvaret ble et vedtak om å nekte en person innsyn i grunnlaget anklagene mot ham, omgjort. Dette skjedde først etter Stortingets inngripen i saken. På tross av at kostnader ved juridisk bistand i forbindelse med omgjøringsvedtaket i henhold til loven skal dekkes, og et rettidig krav ble fremmet 24. juni 2002, er beløpet ikke utbetalt.
Vil forsvarsministeren sørge for at lovens bokstav følges?

Begrunnelse

I henhold til forvaltningsloven § 36 skal en person få dekket kostnadene forbundet med juridisk bistand dersom et vedtak omgjøres. NN hadde vansker med å få innsyn i hva FD hadde av såkalt "bevismateriale" i hans sak som grunnlag for hans oppsigelse, og NN hadde i den forbindelse store utgifter til juridisk bistand for å få innsyn. Gjentatte purringer og oppfølginger ble avvist av FD. Til tross for klar kritikk fra EOS-utvalget, ble innsyn i saken fortsatt nektet. Til sist grep Stortinget inn og påla FD å gi NN innsyn i sin sak, altså å omgjøre vedtaket, noe som etter purring ble etterlevd. NN har imidlertid fortsatt ikke fått dekket kostnadene forbundet med juridisk bistand.

Kristin Krohn Devold (H)

Svar

Kristin Krohn Devold: Representanten Enoksens spørsmål er relatert til en konkret enkeltsak som er behandlet i Forsvaret og i Forsvarsdepartementet. I forbindelse med denne saken spørres det om jeg vil sørge for at lovens bokstav følges med hensyn til dekning av kostnader til juridisk bistand knyttet til et krav om å få innsyn i saksdokumenter. I denne forbindelse vises det til forvaltningsloven § 36.

Som påpekt av representanten Enoksen ble det fremmet krav fra advokat om dekning av sakskostnader i skriv av 24. juni 2002. Av hensyn til kravets størrelse (132 000 kr i salær til advokat) og i henhold til vanlig praksis må slike krav konkretiseres, bl.a. av hensyn til vår dokumentasjonsplikt overfor Riksrevisjonen. Således sendte departementet skriv til advokaten 28. juni 2002 hvor en utba spesifisert salæroppgave, jf. vedlegg. Departementet mottok svar fra advokaten i skriv av 2. september 2002, jf. vedlegg.

Spørsmålet om dekning av saksomkostninger har etter departementets mottakelse av skrivet av 2. september 2002, vært under behandling. Jeg kan opplyse representanten Enoksen om at departementet etter en helhetsvurdering har besluttet å betale det salærkrav som blir krevet. Salærkravet vil i nær framtid bli overført til advokatens konto.

Vedlegg til svar:

Vedlegg 1.

Brev fra:

Advokat Erik Fredum, Deloitte & Touche Advokater DA

Til:

Forsvarsdepartementet

Dato:

24. juni 2002

Forsvarsdepartementets saksnr:

2000/03391-107. Arkbet: 544-spmp. 26. juni 2002

Vedlegg 2.

Brev fra:

Forsvarsdepartementet v/Severin Vikanes og Jarle Einar Holberg

Brev til:

Deloitte & Touche Advokater DA v/advokat Erik Fredum

Dato:

28. juni 2002

Saksnr:

2000/03391- /FDI2/jho/544-spmp

Vedlegg 3.

Brev fra:

Advokat Erik Fredum, Deloitte & Touche Advokater DA

Til:

Forsvarsdepartementet

Dato:

2. september 2002

Forsvarsdepartementets saksnr:

2000/03391-120. Arkbet: 544-spmp. 3. september 2002