Skriftlig spørsmål fra Leif Lund (A) til helseministeren

Dokument nr. 15:43 (2002-2003)
Innlevert: 23.10.2002
Sendt: 23.10.2002
Besvart: 30.10.2002 av helseminister Dagfinn Høybråten

Leif Lund (A)

Spørsmål

Leif Lund (A): Kan helseministeren sørge for at Helse Vest legger til rette for gjennomføring av plassering av den 6. strålemaskinen til Haukeland sykehus?

Begrunnelse

Allerede i budsjettet for inneværende år ble det klart at antatt behov for strålemaskiner på landsbasis var 39, altså 3 flere enn i kreftplanen. Departementet sier i budsjettet for 2003 at de vil komme tilbake til Stortinget om gjennomføringen av de foreliggende planer. Allerede 17. oktober 2002 orienterte helseministeren i brev at en endelig beslutning om plassering av ytterligere én strålemaskin til Haukeland kunne fattes av departementet etter at Stortinget ble orientert om utvidelsen av strålekapasiteten ut over kreftplanens forutsetning. Jeg legger til grunn at helseministeren vil bygge på dette.

Dagfinn Høybråten (KrF)

Svar

Dagfinn Høybråten: Jeg viser til brev fra helseminister Tore Tønne til stortingsrepresentant Asmund Kristoffersen av 17. oktober 2001. Han la til grunn at en endelig beslutning om plassering av den 6. strålemaskinen til Haukeland kan fattes av departementet etter at Stortinget er orientert om den planlagte utvidelse av strålekapasiteten ut over kreftplanens forutsetninger.

Departementet har fulgt opp dette i statsbudsjettet for 2003 ved å foreslå en tilsagnsfullmakt på 42 mill. kr til en strålemaskin i tillegg til de 36 mill. kr som følger av kreftplanen. Helse Vest RHF har praktisk fulgt opp dette, og det foreligger et ferdig forprosjekt for utvidelse av stråleterapienheten ved Haukeland sykehus. Lokalisering til Haukeland er også i samsvar med forslag i Regional helseplan for daværende Helseregion Vest. Styret for Helse Vest RHF drøftet saken i sitt styremøte 25. oktober d.å., og konkluderte med å ta den valgte plassering av den 8. strålemaskin til etterretning. Den nye maskinen forutsettes å kunne være i drift ved slutten av 2003.