Skriftlig spørsmål fra Karin S. Woldseth (FrP) til arbeids- og administrasjonsministeren

Dokument nr. 15:44 (2002-2003)
Innlevert: 23.10.2002
Sendt: 23.10.2002
Rette vedkommende: Utenriksministeren
Besvart: 30.10.2002 av utenriksminister Jan Petersen

Karin S. Woldseth (FrP)

Spørsmål

Karin S. Woldseth (FrP): Vil arbeids- og administrasjonsministeren bidra til at Statsbygg utreder muligheten for å utvikle deler av Huseby leir til statsministerbolig og/eller kompleks for flere ambassader?

Begrunnelse

Statsbygg jobber nå med planer for "ny" statsministerbolig, tenkt plassert i det som i dag er Regjeringens representasjonsbolig samt tilgrensende eiendommer i Riddervolds gate og Inkognitogata. Samtidig vet vi at enkelte lands ambassader er på leting etter nye lokaler.
Både en statsministerbolig og utenlandske ambassader kan ha spesielle sikkerhetsbehov som vanskelig kan forenes med alle typer omgivelser. Statsministerboligen er for eksempel tenkt plassert i et arkitektonisk og bygningshistorisk verdifullt nabolag, beliggende rett bak Slottet. Allerede i dag kan vi se eksempler på de sikkerhetstiltak som av og til er påkrevet, og som går på bekostning av nærmiljøet. Selv i vår del av verden må vi regne med at slike tiltak kan øke i styrke, og dermed påføre omgivelsene ytterligere belastninger.
Mange utenlandske ambassader har også lignende sikkerhetsbehov. Disse behov kan i mange tilfeller dårlig tilfredsstilles med dagens plassering av ambassadene.
De kulturelle verdier i eksisterende miljø bør og må bevares. Sikkerhetsbehov kan vi ikke la gå ut over slike miljø, når det ikke er nødvendig.
Da det utredes en flytting av Forsvarets overkommando fra dagens plassering i Huseby leir, kan dette representere en mulighet både for ny statsministerbolig og de ambassader som skulle ønske ny plassering. En plassering i Huseby leir ville dekke de plassbehov man har, og tilfredsstille alle sikkerhetsbehov med god margin. Dessuten kan en nærhet mellom statsministerbolig og ulike ambassader også være positiv.

Jan Petersen (H)

Svar

Jan Petersen: Jeg er blitt bedt om å besvare dette spørsmål på vegne av Regjeringen.

Huseby leir, som foruten etablissementer for H.M. Kongens Garde også omfatter kontorbygg for Forsvarets overkommando (FO), er ikke en del av Statsbyggs eiendomsmasse, men forvaltes av Forsvarsbygg.

Forsvarsbygg er på vegne av Forsvarsdepartementet allerede i gang med å utrede hva arealene på Huseby kan utnyttes til. Det arbeides med flere alternativer, som omfatter blant annet boliger. Det store arealet er også godt egnet til å innpasse virksomheter som har spesielle krav til sikkerhet.

Spørsmålet om en egen statsministerbolig er til vurdering. Regjeringen vil i tilfelle komme tilbake til Stortinget på egnet måte.

En mottakerstats forpliktelser når det gjelder lokalisering av fremmede lands representasjoner er nedfelt i Wien-konvensjonen om diplomatisk samkvem av 1961. Wien-konvensjonen pålegger en mottakerstat å legge forholdene til rette for at senderstaten skal kunne skaffe de nødvendige kontorer og boliger, og pålegger en spesiell plikt til å beskytte en diplomatisk misjon. I en slik sammenheng kan det selvsagt være formålstjenlig for mottakerstaten å utrede alternative løsninger, som kan ivareta de enkelte ambassaders behov og ønsker.

Lokalisering av en ambassade i et åpent eiendomsmarked som det norske er imidlertid først og fremst et privatrettslig forhold. For en senderstat vil behov for beskyttelse og sikkerhet kunne veie tungt, men være ett av flere kriterier når det gjelder endelig valg av lokalisering. Valget er helt og holdent senderstatens ansvar.