Skriftlig spørsmål fra Sigbjørn Molvik (SV) til helseministeren

Dokument nr. 15:45 (2002-2003)
Innlevert: 23.10.2002
Sendt: 24.10.2002
Besvart: 29.10.2002 av helseminister Dagfinn Høybråten

Sigbjørn Molvik (SV)

Spørsmål

Sigbjørn Molvik (SV): Bidrar Helsedepartementet aktivt til at ventetiden for behandling av incestutsatte går ned, og eksisterer det planer for å regionalisere dette tilbudet?

Begrunnelse

Undertegnede har fått opplyst at ventetiden for behandling av incestutsatte ved Modum Bad Nervesanatorium for tiden er på over ett år. Da er også kriteriene for å få hjelp, strenge. I tillegg har jeg fått opplyst at Modum Bad Nervesanatorium er det eneste stedet der en behandler incestutsatte.

Dagfinn Høybråten (KrF)

Svar

Dagfinn Høybråten: Det er et mål at mennesker som er utsatt for seksuelle overgrep eller incest skal få et godt behandlingstilbud innenfor behandlingstilbudet i psykisk helsevern, og det vil Regjeringen bidra til at vi oppnår. Å følge opp Opptrappingsplanen for psykisk helse generelt er et viktig tiltak for å styrke behandlingstilbudene til alle med psykiske problemer og lidelser. I tillegg til dette gjøres det et målrettet arbeid slik at mennesker som er utsatt for seksuelle overgrep eller incest skal få god behandling.

For å bidra til å styrke behandlingstilbudet til denne gruppen, ble det i 2000 startet opp et eget nasjonalt prosjekt, Støtte til seksuelt misbrukte barn. Formålet med prosjektet er å bidra til økt kompetanse i tjenestene om behandling og oppfølging av seksuelt misbrukte barn. Prosjektet inkluderer det nasjonale kompetansemiljøet Nasjonalt Ressurssenter for seksuelt misbrukte barn som startet opp allerede i 1995, samt etablering av regionale fagmiljøer som skal ta ansvar for videreføring av kompetansetiltak. Kompetansetiltakene skal bidra til å forbedre kommuners og spesialisttjenestens tilbud om utredning, diagnostisering og behandling av seksuelt misbrukte barn og deres pårørende. Incestutsatte barn inngår i prosjektet. Prosjektet utgår 31. desember 2002, men Regjeringen har i budsjettet for 2003 foreslått å videreføre prosjektmidlene i 2003, slik at prosjektet kan vurderes i sammenheng med et mer omfattende prosjekt som også startet opp i 2000: "Prosjekt traumatisk stress: organisering av kompetanse og helsetjenester til psykisk traumatiserte." Sommeren 2002 forelå det en delrapport fra dette prosjektet, som pekte på behovet for å styrke fagområdet og kunnskapen om psykisk traumatiserte på nasjonalt nivå. Regjeringen arbeider nå med å følge opp denne rapporten, og det tas sikte på å etablere et nasjonalt kompetansesenter på feltet.

I prosjektet Traumatisk stress arbeider nå Sosial- og helsedirektoratet med å utrede den regionale kompetansen på feltet. Dette arbeidet skal munne ut i forslag til regional kompetanseheving for å forbedre helsetilbudet til psykisk traumatiserte. Incestutsatte (barn/unge og voksne) er inkludert i gruppen av psykisk traumatiserte, og omfattes derfor av dette prosjektet. Planer for regional kompetanseheving i kommuner og spesialisttjenesten vil foreligge i løpet av 2003.

Spørsmålsstiller tar spesielt opp behandlingstilbudet til incestutsatte ved Modum Bad, og omtaler dette som landets eneste behandlingstilbud til denne gruppen. Det er, slik jeg innledningsvis slo fast, et mål at alle med psykiske plager og lidelser skal få behandling innenfor det ordinære behandlingssystemet. Når det gjelder mennesker med traumatiske plager som følge av incest og seksuelle overgrep, så viser en kartlegging utført høsten 2001, at det gis behandling til denne gruppen innenfor det ordinære behandlingssystemet i hele landet. Kartleggingen som ble gjennomført innenfor rammene av Prosjekt Traumatisk stress, viste at av totalt 203 enheter innen psykisk helsevern i hele Norge (poliklinikker for voksne og barn/unge, sykehusavdelinger) rapporterte 93 pst. at de i løpet av foregående år hadde hatt mennesker utsatt for voldtekt og andre seksuelle overgrep i behandling. Av disse rapporterte kun 17 pst. at de manglet kompetanse mht. behandling av seksuelle overgrep. Det er helt nødvendig at det ordinære behandlingssystemet har kapasitet og kompetanse til å behandle denne gruppen, ettersom forekomsten av slike overgrep er så vidt hyppige (En norsk undersøkelse fra 1990 viser at 13 pst. av kvinner i alderen 18-50 år hadde opplevd seksuelle overgrep. For barn under 18 år regner en med at ca. 2-3 pst. årlig utsettes for seksuelle overgrep). Incest er inkludert i seksuelle overgrep, men vi har ikke tall på omfanget av institusjoner som har hatt spesielt incestutsatte i behandling.

Slik situasjonen er i dag, er det som jeg har beskrevet, ikke Modum Bad Nervesanatorium alene som tilbyr behandling for de traumer som følger av seksuelle overgrep og incest. I likhet med Modum Bad har de fleste enheter innen psykisk helsevern siden slutten av 1980-tallet behandlet mennesker med posttraumatisk stresslidelse.

Modum Bad startet imidlertid for ca. 1 år siden et spesielt behandlingstilbud som kun er rettet mot traumerammede pasienter som har vært utsatt for seksuelle overgrep. I likhet med ovennevnte undersøkelse er incest inkludert i gruppen seksuelle overgrep, men ikke spesifisert. Modum Bad tar inn 8 pasienter av gangen i en gruppe som mottar behandling over en periode på 12-14 uker. Ifølge Modum Bad kan en foreløpig ikke si noe om behandlingsresultatet, idet dette er del av et forskningsprosjekt. Det er imidlertid stor etterspørsel etter dette tilbudet, og i budsjettet for 2003 har Regjeringen foreslått å øke bevilgningene til Modum Bad med 4 mill. kr, som blant annet skal benyttes til å styrke behandlingstilbudet til overgrepsofre.

Til tross for at de fleste enheter i kartleggingen det er vist til ovenfor mener de har tilstrekkelig kompetanse på området seksuelle overgrep, vil Regjeringen fortsette å legge til rette for en ytterligere kompetanseheving på feltet, slik at behandlingen som kan tilbys incestutsatte og overgrepsofre blir best mulig.