Skriftlig spørsmål fra Hallgeir H. Langeland (SV) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:48 (2002-2003)
Innlevert: 24.10.2002
Sendt: 24.10.2002
Besvart: 31.10.2002 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Hallgeir H. Langeland (SV)

Spørsmål

Hallgeir H. Langeland (SV): Hva vil samferdselsministeren gjøre for å rette opp konsekvensene av at Luftfartstilsynet framstår som en svak aktør, som forsømmer sitt ansvar etter arbeidsmiljøloven?

Begrunnelse

Rapporten fra Rogalandsforskning Arbeidsmiljø for piloter i CHC Helikopter Service karakteriserer Luftfartstilsynets tilsynsmyndighet som en svak og tilbaketrukket aktør. Luftfartstilsynet har etter arbeidsmiljøloven tilsynsansvaret for flygende personell i luftfarten, og dermed bl.a. ansvaret for de 3 helikopterflygerne som er fratatt jobben pga. tinnitus og de 15 flygerne som det siste året har fått tinnitus godkjent som yrkessykdom. Luftfartstilsynet svikter oppfølgingen av disse ved å unnlate å kartlegge hørselsskadenes omfang ved ikke å foreta risikovurdering, og ved heller ikke å framlegge plan for nødvendige tiltak.

Torild Skogsholm (V)

Svar

Torild Skogsholm: Jeg er enig i at både regelverket og tilsynet med gjennomføringen av arbeidsmiljøloven for flygende personell må bli bedre. Derfor skal regelverket og tilsynet med flygende personells arbeidsmiljø nå endres. Dette skal først og fremst skje ved at Luftfartstilsynet skal knytte til seg spesialkompetanse på arbeidsmiljøområdet, gi intern opplæring og i høyere grad integrere tilsynet med arbeidsmiljø i Luftfartstilsynets øvrige tilsynsvirksomhet. Denne prosessen har Luftfartstilsynet igangsatt på eget initiativ, og er nå i ferd med å avslutte en ansettelsesprosess med sikte på å knytte til seg en høyt kvalifisert HMS-medarbeider.

Arbeidsmiljøloven med forskrifter gjelder ikke fullt ut for flygende personell. Der er imidlertid fastsatt en egen forskrift av 21. februar 1986 nr. 540 om arbeidsmiljø og arbeidervern for sivil luftfart, som regulerer arbeidsmiljølovens anvendelsesområde for flygende personell - med unntak av bl.a. arbeidstid og forskrifter gitt i medhold av arbeidsmiljøloven. Ansvaret for tilsynet med gjennomføring av arbeidsmiljøloven for flygende personell er delt mellom Luftfartstilsynet og Arbeidstilsynet.

Det har fra flere hold, bl.a. i Utredningen om helikoptersikkerheten på norsk kontinentalsokkel (NOU 2001:21), vært påpekt at det er uklarheter i ansvarsfordelingen mellom de to etatene m.m. Jeg er enig i at någjeldende regler på dette området bør gjennomgås. Departementet har derfor tatt initiativ til at det skal nedsettes en interdepartemental arbeidsgruppe for å se nærmere på bestemmelsen som bl.a. regulerer delingen av tilsynsansvaret med arbeidsmiljøloven for flygende personell.

Departementet har tatt initiativ til at den ovennevnte interdepartementale arbeidsgruppe også skal gjennomgå forskrifter gitt i medhold av arbeidsmiljøloven, og foreta en vurdering av hvilke forskrifter som bør gjøres gjeldende for flygende personell.

Under henvisning til begrunnelsen for spørsmålet, er det viktig å presisere at det er arbeidsgiverens, ikke Luftfartstilsynets oppgave å kartlegge hørselsskadenes omfang, foreta risikovurdering og framlegge plan for nødvendige tiltak. Luftfartstilsynet skal imidlertid gjennom sitt tilsynsansvar påse at arbeidsgiveren utfører disse oppgavene. I 2001 fikk Luftfartstilsynet en redegjørelse fra CHC Helikopter Service for hva som var gjort så langt i selskapet med den aktuelle problemstillingen. Innen utgangen av dette året skal Luftfartstilsynet ha en ny statusrapport fra selskapet. Luftfartstilsynet vil da foreta en nøye vurdering av om de tiltakene som er iverksatt og som planlegges iverksatt, er gode nok. Med hensyn til det sistnevnte, vil det bli lagt stor vekt på at selskapet setter konkrete tidsfrister for gjennomføringen av tiltakene.