Skriftlig spørsmål fra Steinar Bastesen (Kp) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:50 (2002-2003)
Innlevert: 24.10.2002
Sendt: 24.10.2002
Rette vedkommende: Arbeids- og administrasjonsministeren
Besvart: 01.11.2002 av arbeids- og administrasjonsminister Victor D. Norman

Steinar Bastesen (Kp)

Spørsmål

Steinar Bastesen (Kp): Det har i det siste vært fokusert på situasjonen til nordsjødykkerne og overgrepene som er begått overfor disse. Det ble satt ned et granskingsutvalg for å se på tidligere hendelser. Det er også gitt erstatninger av ymse slag til tidligere dykkere.
Hvordan er situasjonen i arbeidet overfor nåværende og tidligere nordsjødykkere, herunder granskingsutvalget, og hva akter statsråden å gjøre for å få avklaret situasjonen på en bedre måte overfor disse dykkerne?

Victor D. Norman (H)

Svar

Victor D. Norman: Stortingsrepresentant Bastesen stiller, slik jeg ser det, spørsmål om tre ulike forhold knyttet til offshoredykkeres situasjon.

1. Status for arbeidet når det gjelder tidligere nordsjødykkere

Ved kronprinsregentens resolusjon 2. mars 2001 opprettet Regjeringen en granskingskommisjon for å undersøke alle sider ved pionerdykkernes forhold i Nordsjøen (kommisjonen), med juridisk-, medisinsk- og dykkefaglig kompetanse. Kommisjonen la fram en delrapport 31. august 2002, og endelig rapport skal leveres til meg 31. desember 2002.

Sosial- og helsedepartementet iverksatte for øvrig en kompensasjonsordning for tidligere nordsjødykkere med varig helsesvikt 1. juni 2000. Kompensasjon ble fastsatt opp til 200 000 kr til hver enkelt tidligere dykker etter søknad.

I tillegg er jeg kjent med at Statoil i oktober 2001 besluttet å gi økonomisk støtte til personer som har nedsatt arbeids- og ervervsevne etter å ha arbeidet som dykkere på norsk sokkel fra 1965 til 1990. Støtten var søknadsbasert, og fristen for å søke støtte gikk ut 1. februar 2002. Full støtte ble beregnet til 750 000 kr.

Nordsjødykker Alliansen er en sammenslutning bestående av tidligere nordsjødykkere. 25. juni 2002 bevilget jeg en prosjektstøtte på 500 000 kr til Nordsjødykker Alliansen for at alliansen skal kunne arbeide for å ivareta nordsjødykkernes interesser. Min statssekretær har også deltatt i flere møter med alliansen, hvorav det siste ble avholdt 1. august 2002.

2. Situasjonen for dykkere som i dag arbeider på norsk sokkel

Når det gjelder dykkere som i dag arbeider på norsk sokkel, anser jeg deres arbeidssituasjon for å være forsvarlig. Arbeidsforholdene i dykkevirksomheten på sokkelen reguleres i dag av forskrift om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten av 31. august 2001, og forskrifter gitt i medhold av denne. Et viktig prinsipp i regelverket - prinsippet om internkontroll - er at det påligger operatøren et overordnet ansvar å sikre en forsvarlig drift. Myndighetene fører så tilsyn med at dette prinsippet og resten av regelverket, etterleves.

Jeg er av den oppfatning at dagens regelverk er godt. Sammenliknet med andre lands regelverk er det å anse som ledende og blant det strengeste som finnes.

Det pågår for øvrig en kontinuerlig regelverksutvikling for å ivareta hensynet til arbeidsmiljø og sikkerhet for dykkerne i Nordsjøen. Oljedirektoratet har et godt samarbeid med forskningsinstitusjoner, operatørselskap, entreprenørselskap på dykking og andre myndigheter, som Statens helsetilsyn, for å sikre en best mulig ivaretakelse av dykkerne i petroleumsvirksomheten.

3. Hva jeg akter å gjøre for å få avklart situasjonen overfor de tidligere nordsjødykkerne på en bedre måte

Kommisjonen skal som sagt avlevere sin endelige rapport 31. desember 2002. Kommisjonens mandat tilsier at det blir gjort en grundig gransking for å avklare hva som faktisk skjedde med dykkingen i pionertiden. Jeg vil på bakgrunn av denne rapporten bestemme meg for en eventuell videre oppfølging fra myndighetenes side. Det jeg foreløpig kan si, er at jeg tar denne saken meget alvorlig. Jeg legger opp til en grundig og ordentlig behandling av kommisjonens rapport, der alle berørte parter vil få anledning til å uttale seg.

Jeg viser for øvrig til mine svar i Stortingets spørretime den 23. oktober 2002 på spørsmål fra stortingsrepresentant Harald T. Nesvik og Siri Hall Arnøy.