Skriftlig spørsmål fra Morten Lund (Sp) til finansministeren

Dokument nr. 15:51 (2002-2003)
Innlevert: 25.10.2002
Sendt: 25.10.2002
Besvart: 30.10.2002 av finansminister Per-Kristian Foss

Morten Lund (Sp)

Spørsmål

Morten Lund (Sp): Finansdepartementet har i retningslinjer 26. januar 1984 fastlagt at skattyter skal gis rett til innsyn i saksdokumenter i forbindelse med klagebehandling av egen ligning. Etter at Sivilombudsmannen kritiserte Skattedirektoratets lovanvendelse i forbindelse med en klagesak, endret Skattedirektoratet egne retningslinjer og snevret inn innsynsretten.
Vil statsråden sørge for at skatteytere sikres innsyn i faktaopplysninger og rettslige vurderinger i saksdokumenter som behandles i skatteetaten?

Begrunnelse

Jeg viser til en avgjørelse fra Sivilombudsmannen, datert 22.mai 2001, der Olav Sørheim hadde klaget på avslag fra Skattedirektoratet, som hadde nektet ham innsyn i direktoratets innstilling til Riksskattenemnda i hans skattesak.
I retningslinjer fastsatt av Finansdepartementet 26. januar 1984 slås det fast at:

"det er således klart at utgangspunktet er at skattyter skal gis innsyn i saksdokumenter med mindre særlige grunner taler imot, og at det bør tilstrebes åpenhet overfor skattytere når det gjelder slikt innsyn".

Sivilombudsmannen skriver i sin avgjørelse at direktoratet viser til "hensynet til administrasjonens ressurssituasjon og saksframdrift som særlig taler mot å gi innsyn. Direktoratets uttalelser kan forstås slik at dette er hensyn som alltid vil utgjøre tungtveiende argumenter mot å gi innsyn i administrasjonens innstillinger til nemndene. Dette kan imidlertid ikke være riktig".

Sivilombudsmannen skriver videre:

"Hvis en slik oppfatning festner seg, er det fare for at ligningsmyndighetene i praksis vil ha som utgangspunkt at det foreligger særlige grunner som tilsier at innsyn nektes."

Men etter retningslinjene fra departementet skal ikke skatteyter behøve å angi noen grunn for innsyn. Hovedregelen er at innsyn skal gis, med mindre særlige grunner taler mot det.
Sivilombudsmannen konkluderer med at direktoratet tok et "forkjært rettslig utgangspunkt" da innsynsbegjæringen fra Sørheim skulle vurderes.
Skattedirektoratet endret sine interne retningslinjer 26. august 2002 slik at innsynsretten for skatteyter i praksis ble innsnevret. Samtidig ble Finansdepartementet oppfordret til å oppheve retningslinjene fra 1984.

Per-Kristian Foss (H)

Svar

Per-Kristian Foss: Etter ligningsloven § 3-4 nr. 1 har skattyter rett til å gjøre seg kjent med de saksdokumentene som angår hans ligning. Ligningsmyndighetene kan likevel holde tilbake dokumenter "som er utarbeidet for saksforberedelsen av ligningsforvaltningen", jf. § 3-4 nr. 2 bokstav c. Ligningsforvaltningens forslag til vedtak i nemndene kan dermed unntas fra innsyn. Retningslinjer for ligningsmyndighetenes praktisering er gitt i Finansdepartementets Veiledende retningslinjer for ligningskontorene vedrørende skattyters adgang til saksdokument av 26. januar 1984, hvor det blant annet heter:

"Enhver skattyter har i utgangspunktet rett til å få se dokumenter som angår hans ligning. I § 3-4 nr. 2 er det fastsatt enkelte unntak fra denne retten. Dersom ikke særlige grunner taler imot det, bør skattytere gis anledning til å se også dokumenter som regnet opp i nr. 2."

Skattedirektoratet har tidligere lagt til grunn at skattyter som regel ikke skal få innsyn i ligningsforvaltningens forslag til vedtak.

Praksis når det gjelder skattyters innsynsrett i ligningsforvaltningens forslag til vedtak i nemndene er kritisert av Sivilombudsmannen i forbindelse med to klagesaker for Ombudsmannen sommeren 2001. Ombudsmannen viser til at selv om arbeidssituasjonen på ligningskontoret og hensynet til framdrift i saken kan være relevante hensyn for å nekte innsyn i innstillingen, kan det ikke være slik at disse momentene alltid gjør seg gjeldende. Utgangspunktet må være at det foreligger innsynsrett. Ligningsmyndighetene må foreta en konkret vurdering av om det foreligger tungtveiende grunner for ikke å imøtekomme anmodningen om innsyn. En generelt vanskelig arbeidssituasjon vil ikke være tilstrekkelig grunn til å nekte innsyn.

I brev av 26. august 2002 til etaten tar Skattedirektoratet sikte på en oppmykning av praksis på området. Når skattyter ber om innsyn i forslag til nemndsvedtak skal det alltid gis innsyn i de faktiske opplysninger forslaget inneholder. Dette medfører at skattyter gis innsyn i forslagets beskrivelse av hva saken gjelder, sakens gang, skattyters anførsler osv. Skattedirektoratet er imidlertid av den oppfatning at det normalt ikke skal gis innsyn i forslag til rettslige vurderinger i vedtaksutkastet.

Vi har vært i kontakt med Skattedirektoratet og fått opplyst at på bakgrunn av de reaksjoner som er kommet på deres oppfølgning av Sivilombudsmannens brev har direktoratet tatt spørsmålene opp til fornyet vurdering. Denne saken har høy prioritet i direktoratet, og en redegjørelse vil foreligge om kort tid. Finansdepartementet anser det mest hensiktsmessig å avvente Skattedirektoratets fornyede vurdering før spørsmålene behandles nærmere her.

Foreløpig nevner jeg bare at det er en ganske stor forskjell på saksdokumenter som innebærer vedtak eller opplysningsinnsamling fra ulike instanser, og saksdokumenter som bare innebærer intern forberedelse i den organstruktur hvor saken vurderes og avgjøres. Interne vurderinger og utkast (til brev og andre typer vedtak) kan ikke uten videre likestilles med saksdokumenter hvor innsynsretten for parten er en selvfølge. Det spesielle i denne saken er at utkastet til et nemndsorgans vedtak ikke utformes av nemndsmedlemmer selv eller av et særskilt tilsatt og internt sekretariat, men av et selvstendig organ, nemlig likningskontoret. Dette gjør utkastet (innstillingen) til ikke bare et internt konsept i forvaltningen, men også til et mer formelt dokument fra den ene instansen (ligningskontoret) til den andre (ligningsnemnda eller overligningsnemnda). Derfor kan det argumenteres både for og mot partsinnsyn i denne type saksdokument.

Departementet vil gjøre sin endelige vurdering kjent etter behandling av det nevnte, kommende innspill fra Skattedirektoratet.