Skriftlig spørsmål fra Gunn Olsen (A) til helseministeren

Dokument nr. 15:52 (2002-2003)
Innlevert: 25.10.2002
Sendt: 25.10.2002
Besvart: 01.11.2002 av helseminister Dagfinn Høybråten

Gunn Olsen (A)

Spørsmål

Gunn Olsen (A): Hvordan har helseministeren tenkt å sørge for å sikre fødestuene en forutberegnelig og forsvarlig økonomi?

Begrunnelse

Nyfødtomsorgen ble særskilt behandlet i Innst. S. nr. 243 (2001-2002) der sosialkomiteen understreket fødestuenes viktige funksjon i kommuner der det er lang vei til fødeavdeling. Etter komiteens syn må det være en målsetting å opprettholde spredning av tilbudet, bl.a. ved at fødestuer består og videreutvikles, der disse framstår som fornuftige alternativer.
Fødestuetilbudet er et statlig ansvar, og det kan ikke forventes at primærkommuner over tid skal delfinansiere fødestuetilbudet. Ved fødestuen i Tinn kommune finansieres i år om lag halvparten av driftsutgiftene ved rammetilskudd fra staten, og DRG-inntektene for ca. 40 fødsler. Når kommunens bidrag må bli på rundt 1,5 mill. kr, er det en fare for at tilbudet opphører. En nedlegging vil innebære minst 16 mil i ambulanse til nærmeste fødeavdeling. Jeg forutsetter at helseministeren har funnet en løsning for en finansieringsmodell som ivaretar Stortingets intensjoner om å opprettholde og videreutvikle fødestuene, bl.a. i Tinn, Rjukan og i Alta.

Dagfinn Høybråten (KrF)

Svar

Dagfinn Høybråten: I tråd med intensjonen i sykehusreformen er det de regionale helseforetak som innenfor sin budsjettramme skal sørge for at befolkningen i den enkelte helseregion gis et best mulig helsetilbud. De regionale helseforetak skal innrette sitt tilbud innenfor de faglige retningslinjer som er gitt og de vedtak Stortinget har gjort. Det betyr bl.a. at det fortsatt skal være et desentralisert fødetilbud i Norge, og at de faglige kravene til fødselsinstitusjoner skal gjøres gjeldende på alle nivåer. Jeg viser til at Nasjonalt råd for fødselsomsorg ble etablert for å bistå i arbeidet knyttet til organisering av fødetilbudet når dette er ønskelig.

De fleste fødsler foregår på sykehus, men på enkelte plasser i landet har en valgt å etablere tilbud til fødende på fødestuer (som for eksempel Tinn fødestue, lokalisert på Rjukan, og Alta helsesenter). Etter min vurdering er det positivt at ulike aktører kan samarbeide for å gi fødende et best mulig tilbud tilpasset lokale forhold.

Driften av Tinn fødestue er tatt opp spesielt. Telemark fylkeskommune, Tinn kommune og Tokke kommune samarbeidet tidligere om å drive fødestuen. Tokke kommune har trukket seg fra samarbeidet. Fra 1. januar 2002 overtok Helse Sør RHF fylkeskommunens økonomiske og faglige forpliktelser. Det er registrert 34 fødsler på fødestuen t.o.m. 2. tertial i år. Jeg har fått opplyst fra Helse Sør RHF om at de er innstilt på å videreføre de forpliktelsene som ble overført fra fylkeskommunen, men at kommunen fortsatt må finansiere sin andel av driften. Det er behov for samarbeid om finansiering av tjenester hvor ulike aktører har et ansvar. Jeg understreker at det er regionalt helseforetak sitt ansvar å etablere tilbud innenfor faglige retningslinjer og de vedtak som Stortinget har gjort.