Skriftlig spørsmål fra Bjørn Jacobsen (SV) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:53 (2002-2003)
Innlevert: 25.10.2002
Sendt: 28.10.2002
Besvart: 01.11.2002 av kommunal- og regionalminister Erna Solberg

Bjørn Jacobsen (SV)

Spørsmål

Bjørn Jacobsen (SV): Har norske myndigheter noen dokumentasjon eller kjennskap til om asylsøkere, sendt tilbake fra Norge, får ekstra belastninger ved hjemkomst til Sri Lanka fordi de har oppholdt seg i Norge, og hvilken erfaring og informasjon har norske myndigheter om hvordan tamiler, uten gyldige identitetspapirer, blir tatt imot ved hjemkomst av srilankiske myndigheter i Colombo, som i hovedsak består av singalesere?

Begrunnelse

Mange av asylsøkerne i Norge har ikke identitetspapirer ved ankomst. Flere av asylantsakene dreier seg i hovedsak om å få dokumentert identiteten til de som søker oppholdstillatelse i Norge. Mange av disse sakene pågår i flere år.
Erfaring viser at mange asylsøkere i Norge, som ikke klarer å legge fram gyldig dokumentasjon på sin identitet og alder, får avslag på søknaden sin med dette som avslagsgrunn.
Til tamilske asylanter som må reise hjem, gir Utlendingsnemnda følgende informasjon: "For å få minst mulig problem med srilankiske myndigheter ved hjemkomst til Colombo eller Sri Lanka, er det viktig at alle identitetspapirer er ordnet i Norge før hjemreise."
For asylanter som i lang tid har prøvd å dokumentere sin identitet og som får avslag på sin søknad pga. manglende identitetspapir, blir dette et paradoks.
I siste nummer av Bistandsaktuelt kommer det fram i en artikkel, der den nordiske gruppen av observatører som overvåker våpenhvilen uttaler seg, at det skjer systematiske brudd på menneskerettighetene. Det kan tolkes slik at antallet overgrep er så stort at en ikke opplever situasjonen som trygg for eventuelt tilbakesendte.

Erna Solberg (H)

Svar

Erna Solberg: Det er viktig for meg å understreke at en asylsøknad ikke blir avslått alene på grunn av at asylsøkeren ikke har identitetspapirer. Langt de fleste asylsøkere mangler imidlertid slike papirer.

En person som har fått avslag på sin søknad om asyl, og heller ikke har fått opphold på humanitært grunnlag, er forpliktet til å forlate landet. Hvis vedkommende person ikke forlater landet frivillig har norske myndigheter mulighet til tvangsmessig å returnere vedkommende til hjemlandet. En slik retur er i de aller fleste tilfeller avhengig av at vedkommende har gyldig reisedokument, og at hjemlandet overholder den plikt stater anses å ha med hensyn til å akseptere tilbaketakelse av egne borgere. Når det gjelder srilankiske statsborgere, er det Sri Lankas generalkonsulat i Oslo som utsteder midlertidige reisedokumenter, slik at personer med avslag kan returneres til hjemlandet.

Den immigrasjonskontroll personer med avslag på en asylsøknad kan påregne ved retur til Sri Lanka er ikke av en slik art og omfang at det kan betegnes som forfølgelse i lovens og konvensjonens forstand. Norske myndigheter har ikke erfaring for at returnerte personer fra Sri Lanka er blitt straffet for brudd på innreisebestemmelsen eller for å ha hatt opphold i Norge.

Prosedyrene ved flyplassen i Colombo ble i 2000 endret, slik at myndighetene nå tar kopi av det midlertidige reisedokumentet slik at den srilankiske borgeren selv beholder originalen. Dette bidrar til at borgeren lettere kan få dokumentert sin identitet ved søknad om nye dokumenter ved politiet i Colombo.

Det er utlendingsforvaltningen, representert ved Utlendingsdirektoratet og Utlendingsnemnda, som til enhver tid vurderer forholdene på Sri Lanka, og hvorvidt disse er av en art som tilsier at asylsøkere fra dette området har generelt behov for beskyttelse. Pr. i dag legger utlendingsforvaltningen til grunn at det er trygt for srilankere som ikke har et individuelt beskyttelsesbehov, å reise tilbake til Sri Lanka. I denne vurderingen er det blant annet lagt vekt på at UNHCR siden 1993 samt øvrige vestlige land, har ment at retur av srilankiske asylsøkere som har fått avslag etter en individuell vurdering, kan gjennomføres. Forvaltningen følger utviklingen på Sri Lanka nøye, og jeg har tillit til at de vurderinger som gjøres er forsvarlige.