Skriftlig spørsmål fra Ulf Erik Knudsen (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:54 (2002-2003)
Innlevert: 25.10.2002
Sendt: 28.10.2002
Besvart: 04.11.2002 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Ulf Erik Knudsen (FrP)

Spørsmål

Ulf Erik Knudsen (FrP): Hva vil statsråden gjøre for å framskynde utbyggingen av et GSM-R-nett ved Nordlandsbanen, Rørosbanen, Raumabanen og Meråkerbanen?

Begrunnelse

Statens jernbanetilsyn har i brev av 27. februar 2002 til Jernbaneverket gitt en tidsbegrenset dispensasjon fra kravforskriftens bestemmelser om kommunikasjon mellom trafikkledelsen og tog. Dispensasjonen er gitt fram til 1. januar 2004, og gjelder for strekninger som i dag ikke har utbygd analog togradio - SCANET. Dette gjelder i hovedsak Nordlandsbanen, Rørosbanen, Raumabanen og Meråkerbanen. Jernbaneverket har i brev av 25. mars 2002 til Samferdselsdepartementet fremmet et nytt forslag om forsert utbygging og alternativ finansiering av GSM-R.
GSM-R er den nye europeiske standarden for togradio og følger et EU-direktiv om togsikkerhet. Skal andre togselskaper kunne kjøre på det norske jernbanenettet, vil GSM-R være nødvendig, ifølge Jernbaneverket og NHD. Samtidig kan infrastrukturen utnyttes til andre nett.

Torild Skogsholm (V)

Svar

Torild Skogsholm: Jeg viser til omtalen av saken i Samferdselsdepartementets St.prp. nr. 1. Tillegg nr. 2 (2002-2003). Jeg viser også til vedlagte svar på spørsmål nr. 7 fra samferdselskomiteen til St.prp. nr. 1 (2002-2003).

Det synes nå mest sannsynlig at Statens jernbanetilsyns dispensasjon fra kravforskriftens bestemmelser om nødkommunikasjon mellom togpersonale og togledelse, ikke fullt ut kan imøtekommes innen fristen med en utbygging av GSM-R. Jeg legger derfor til grunn at dispensasjonen skal imøtekommes innen fristen i en kombinasjon med andre tiltak, i hovedsak gjennom tilpasning av kommersielle radio- og mobiltelefoniløsninger, i påvente av den kommende utbygging av GSM-R. Det er nå kontakt mellom Jernbaneverket og mobiltelefonioperatørene for å få klarhet i hva som må gjøres av tilpasninger på de kommersielle mobiltelefonisystemene, og hvor mye nødvendige alternative kompensatoriske tiltak vil koste.

Mitt hovedanliggende i denne saken er hensynet til sikker og effektiv drift av jernbanen. Jeg legger vekt på å holde et høyt tempo i det videre arbeidet med GSM-R-prosjektet, samtidig som prosessen skal være mest mulig åpen og ryddig. Samferdselsdepartementet har allerede satt i gang arbeidet med nødvendig ekstern kvalitetssikring av kostnadsgrunnlaget og styringsdokumentasjonen av GSM-R-prosjektet, og har omprioritert 50 mill. kr på Jernbaneverkets budsjett for 2002 for å legge til rette for utbygging av GSM-R langs Nordlandsbanen.

Vedlegg til svar:

Spørsmål 7

Jernbaneformål - Utbygging av GSM-R

- Innebærer opplegget, presentert i proposisjonen, en betydelig utsettelse av GSM-R?

- Hvilket tidsperspektiv har departementet når det gjelder å få på plass selve systemet?

Svar:

Det vises til omtale av saken i St.prp. nr. 1. Tillegg nr. 2 (2002-2003). Samferdselsdepartementets hovedanliggende i denne saken er at det er nødvendig med et klarere skille mellom BaneTeles mer kommersielle virksomhet innen telekommunikasjon og Jernbaneverkets behov for sikkerhetskommunikasjon, av hensyn til sikker og effektiv drift av jernbanen. Som det framgår av St.prp. nr. 1. Tillegg nr. 2 (2002-2003) legger Samferdselsdepartementet opp til at statens eierskap i BaneTele AS flyttes over til Nærings- og handelsdepartementet og at oppdrag om utbygging og drift av GSM-R legges ut på offentlig anbud. Det vil sikre en åpen og ryddig prosess og sikre at staten får utbyggingen til lavest mulig kostnad. I den forbindelse vil også finansieringen av GSM-R bli nærmere avklart. De tiltak som er presentert i St.prp. nr. 1 (2002-2003), som en omprioritering av 50 mill. kr innenfor Jernbaneverkets budsjett for 2002, er tiltak som vil ha en selvstendig nytte for jernbanen og er nødvendig for å ha mulighet for å bygge ut GSM-R langs Nordlandsbanen. Omdisponeringen i 2002 binder ikke opp GSM-R-prosjektet i forhold til ev. oppstart og framdrift.

Samferdselsdepartementet ser i hovedsak på GSM-R-prosjektet som et tiltak for å øke sikkerheten på jernbanen. GSM-R vil også være en tilpasning til framtidige forpliktelser om interoperabilitet på de europeiske jernbanenettene. Videre vil GSM-R kunne ha betydning for en framtidig innføring av anbudskonkurranse om sporet, i den grad anbydere forventes å stille med eget materiell.

Som opplyst i St.prp. nr. 1. Tillegg nr. 2 (2002-2003) vil Samferdselsdepartementet komme tilbake til Stortinget med mer konkrete planer for utbygging av GSM-R når det foreligger en nærmere avklaring med hensyn til organisering og finansiering av prosjektet. Samferdselsdepartementet legger vekt på å holde høyest mulig tempo i saken. På kort sikt er det viktig å få på plass en kvalitetssikring av kostnadsgrunnlaget og styringsdokumentasjonen for GSM-R-prosjektet. Dette arbeidet har Samferdselsdepartementet allerede satt i gang. Samferdselsdepartementet legger vekt på en rask gjennomføring av tiltak som tilfredsstiller Jernbanetilsynets krav om togkommunikasjon på de strekninger som i dag ikke har dette. Dette vil bli søkt imøtekommet med kommersielle radio-/mobiltelefoniløsninger i påvente av den kommende utbygging av GSM-R.