Skriftlig spørsmål fra Jan Simonsen (Uav) til helseministeren

Dokument nr. 15:55 (2002-2003)
Innlevert: 25.10.2002
Sendt: 28.10.2002
Besvart: 01.11.2002 av helseminister Dagfinn Høybråten

Jan Simonsen (Uav)

Spørsmål

Jan Simonsen (Uav): Agderposten hadde 21. oktober et oppslag der en tidligere narkoman forteller at hun ble kvitt narkotikaproblemet gjennom å bruke Naltrexon. Metoden er blant annet brukt i USA og flere land i Europa.
Vil helseministeren vurdere å tillate at denne metoden også blir brukt i Norge?

Dagfinn Høybråten (KrF)

Svar

Dagfinn Høybråten: Norge har siden 1998 hatt legemiddelassistert rehabilitering (LAR) som en sentral del av det behandlingsapparat som nå eksisterer for rusmiddelmisbrukere. Ved årsskiftet vil det være anslagsvis 2 000 personer inne i denne type behandlingsopplegg. De medikamenter som forskrives i forbindelse med LAR er hovedsakelig metadon og i mindre grad Subutex. Begge disse preparatene er A-preparater, som betyr at de er underlagt svært strenge forskrivningsregler. Når det gjelder Naltrexon, er dette ikke et A-preparat og inngår heller ikke som et preparat i LAR.

Naltrexon har som metadon og Subutex god blokkerende effekt på virkningen av heroin, men fjerner ikke "suget" etter heroin, slik som de to øvrig nevnte preparatene gjør. Preparatet har allerede i mange år i Norge vært brukt i behandling av rusmiddelmisbrukere ved standardbehandling etter heroinoverdoser.

I tillegg har en i Norge hatt et forsøksprosjekt med avrusing under sedasjon kombinert med Naltrexon. Imidlertid har det vist seg vanskelig å få brukere til tilbudet, og frafallet har vært stort.

I et studie Tidsavgrenset buprenorfinbehandling i regi av Seksjon for kliniske rusmiddelproblemer ved Universitetet i Oslo, inngår Naltrexon i tilbakefallsforebyggende øyemed etter endt behandling med Subutex (buprenorfin). Studien startet opp i høst, og det planlegges inkludert 100 yngre opiatmisbrukere som ikke tilfredsstiller kriteriene for inklusjon til LAR-behandling.

Naltrexon er altså et kjent preparat i Norge i dag, brukt overfor rusmiddelmisbrukere i de sammenhenger som det her er gjort rede for. Ut over den anvendelsen som jeg har nevnt, er det ingen planer om utvidet bruk av Naltrexon i regi av statlige helsemyndigheter.