Skriftlig spørsmål fra Karstein Hansen (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:65 (2002-2003)
Innlevert: 31.10.2002
Sendt: 01.11.2002
Besvart: 06.11.2002 av finansminister Per-Kristian Foss

Karstein Hansen (FrP)

Spørsmål

Karstein Hansen (FrP): Er finansministeren enig i at uthulingen av rettssikkerheten ved at fullt innsyn i innstilling til vedtak, nektes?

Begrunnelse

Sivilombudsmannen kom våren 2001 med skarp kritikk av skatteetaten fordi skattyterne ble nektet innsyn i ligningskontorenes forslag til vedtak før behandling i nemnda. Dette førte til at skatteetaten begynte å praktisere innsynsretten mer liberalt, skattyter kunne da få se ligningskontorets forslag til vedtak og kunne dermed rette feil i faktum eller komme med nye argumenter. En slik ordning bidro til økt rettssikkerhet.
I brev av 26. august 2002 kom Skattedirektoratet med instruks hvor innsynsretten innskrenkes etter sigende av ressurshensyn. Skattyter skal nå kun få se deler av innstillingen til vedtak, egen argumentasjon og sakens faktum. Hvordan ligningskontoret ser på saken rettslig og vedtakets konklusjon skal hemmeligholdes.

Per-Kristian Foss (H)

Svar

Per-Kristian Foss: Etter ligningsloven § 3-4 nr. 1 har skattyter rett til å gjøre seg kjent med de saksdokumentene som angår hans ligning. Ligningsmyndighetene kan likevel holde tilbake dokumenter "som er utarbeidet for saksforberedelsen av ligningsforvaltningen", jf. § 3-4 nr. 2 bokstav c. Ligningsforvaltningens forslag til vedtak i nemndene kan dermed unntas fra innsyn.

Skattedirektoratet har tidligere lagt til grunn at skattyter som regel ikke skal få innsyn i ligningsforvaltningens forslag til vedtak.

Praksis når det gjelder skattyters innsynsrett i ligningsforvaltningens forslag til vedtak i nemndene er kritisert av Sivilombudsmannen i forbindelse med to klagesaker for ombudsmannen sommeren 2001. Ombudsmannen viser til at selv om arbeidssituasjonen på ligningskontoret og hensynet til framdrift i saken kan være relevante hensyn for å nekte innsyn i innstillingen, kan det ikke være slik at disse momentene alltid gjør seg gjeldende. Utgangspunktet må være at det foreligger innsynsrett. Ligningsmyndighetene må foreta en konkret vurdering av om det foreligger tungtveiende grunner for ikke å imøtekomme anmodningen om innsyn. En generelt vanskelig arbeidssituasjon vil ikke være tilstrekkelig grunn til å nekte innsyn.

I brev av 26. august 2002 til etaten tar Skattedirektoratet sikte på en oppmykning av praksis på området. Når skattyter ber om innsyn i forslag til nemndsvedtak skal det alltid gis innsyn i de faktiske opplysninger forslaget inneholder. Dette medfører at skattyter gis innsyn i forslagets beskrivelse av hva saken gjelder, sakens gang, skattyters anførsler osv. Skattedirektoratet var imidlertid den gang av den oppfatning at det normalt ikke skal gis innsyn i forslag til rettslige vurderinger i vedtaksutkastet.

På bakgrunn av de reaksjoner som er kommet på deres oppfølgning av Sivilombudsmannens brev, har Skattedirektoratet tatt spørsmålet om innsynsrett opp til fornyet vurdering. I brev fra direktoratet av 5. oktober 2002 legges det til grunn at det som hovedregel også skal gis innsyn i rettslige vurderinger i vedtaksutkastet fra ligningsforvaltningen. Direktoratet vil senere vurdere om det er behov for særskilte retningslinjer på dette området, slik at noe arbeid gjenstår.

Dette medfører at skattyter heretter får rett til innsyn i hele vedtaksutkastet. Dette er etter min oppfatning positivt, og innebærer en ytterligere styrking av skattyters rettssikkerhet på området.