Skriftlig spørsmål fra Hallgeir H. Langeland (SV) til helseministeren

Dokument nr. 15:67 (2002-2003)
Innlevert: 01.11.2002
Sendt: 01.11.2002
Besvart: 07.11.2002 av helseminister Dagfinn Høybråten

Hallgeir H. Langeland (SV)

Spørsmål

Hallgeir H. Langeland (SV): Kva vil helseministeren gjera for å retta opp den openbare skjeivhet tinnitusramma blir møtt med i helsevesenet ved at det pr. i dag ikkje finst noko behandlingsopplegg for denne invalidiserande lidinga?

Begrunnelse

Tinnitusramma er ein oversett gruppe innafor helseapparatet. Primærlegane har lita eller inga kunnskap om lidinga.
Tilbodet om utgreiing og behandling er svært varierande, og som regel mangelfull. Dette er særs uheldig fordi vi veit at eit behandlingstilbod kan hindra at ein utviklar ei kronisk liding med dei betydelege negative konsekvensar det har, og med tilhørande samfunnsøkonomiske konsekvensar.
Det fins tilstrekkeleg kunnskap og erfaring i det medisinske fagmiljøet til at det med enkle grep kan lagas eit einsarta behandlingsopplegg. Sentralsjukehuset i Aust-Agder har med midlar frå handlingsplanane for funksjonshemma samla inn kunnskap og hausta gode erfaringar med eit behandlingsopplegg for tinnitusramma.
Vi ser likevel at handlingsplanen for helhetlig hørselsomsorg som Helsedepartementet har sendt ut på høyring, peiker på at det manglande tilbodet til tinnitusramma, utan at ein er villig til å setta i verk konkrete tiltak.

Dagfinn Høybråten (KrF)

Svar

Dagfinn Høybråten: Helseministeren og sosialministeren legger nå fram handlingsplanen Et helhetlig rehabiliteringstilbud til hørselshemmede - utvikling og organisering av tjenestetilbudet. Det legges opp til at Sosial- og helsedirektoratet foreslår en overordnet koordinering av tiltakene i planen.

De regionale helseforetakene vil ha et ansvar for å følge opp de foreslåtte tiltakene innenfor sine områder. Den nye eierskapsmodellen av sykehusene kan innebære bedre utnyttelse av og tilgang på faglig spisskompetanse på hørselsområdet. Det skal derfor i hovedsak stimuleres til at utvikling av spesialisert rehabilitering til hørselshemmede forankres i de regionale helseforetakene.

Handlingsplanen legger opp til at Sosial- og helsedirektoratet tar initiativ til at de regionale helseforetakene tilegner seg kompetanse i aktuelle undersøkelses- og behandlingsmetoder mht. tinnitusbehandling.

Handlingsplanen viser til at det fra 2002 er avsatt stimuleringsmidler for å øke antall lærings- og mestringssentre. Det er nå innledet et samarbeid ved flere lærings- og mestringssentre for også å gi et tilbud til hørselshemmede, herunder personer med tinnitus og Morbus Ménière.

De regionale foretakene skal vurdere tiltak for å spre kompetanse om behandling av tinnitusrammede til primærhelsetjenesten gjennom veiledning og ambulant virksomhet.