Skriftlig spørsmål fra Gunn Karin Gjul (A) til justisministeren

Dokument nr. 15:68 (2002-2003)
Innlevert: 01.11.2002
Sendt: 04.11.2002
Besvart: 12.11.2002 av justisminister Odd Einar Dørum

Gunn Karin Gjul (A)

Spørsmål

Gunn Karin Gjul (A): Hva vil justisministeren gjøre for å øke kvinneandelen blant statsadvokatene?

Begrunnelse

Det er i Norge 58 utnevnte statsadvokater/førstestatsadvokater. Av disse er 41 menn og 17 kvinner. Dette tilsvarer en prosentandel kvinner på 29,3. Av de fem som er konstituert finnes det ikke opplysninger om kjønn. Det er viktig for tilliten til påtalemyndigheten at begge kjønn er tilnærmet likt representert.

Odd Einar Dørum (V)

Svar

Odd Einar Dørum: Fra Justisdepartementet og Riksadvokaten er det et klart uttrykt ønske at kvinneandelen blant statsadvokatene skal økes. Dagens situasjon er ikke tilfredsstillende.

Hvilke virkemidler som kan tas i bruk for å øke andelen av kvinnelige statsadvokater må ta utgangspunkt i hva som er årsaken til den skjeve fordelingen. Det forhold som først og fremst gir grunnlag for utnevnelser er at søkere melder sin interesse. Det er et beklagelig faktum at det er relativt få kvinnelige søkere til statsadvokatembeter i forhold til mannlige søkere.

Grunnlaget for rekrutteringen er like god for begge kjønn. Statsadvokater rekrutteres hovedsaklig fra politiet, hvor kvinneandelen av juristene er over 50 pst. Utfordringen er derfor å få kvinnene til å søke statsadvokatembeter i samme utstrekning som mannlige jurister.

Det har hele tiden vært gitt klare signaler fra departementet om at det skal arbeides med sikte på en jevnere kjønnsfordeling mellom statsadvokatene. Rent konkret er det nå satt i gang et arbeid med gjennomgang og utvikling av bl.a. lønns- og personalpolitikken i Den høyere påtalemyndighet, herunder likestillingspolitikken. Det vil i den sammenheng bli satt inn ytterligere krefter på å få en bedre rekrutteringsprosess.

Departementet vil også vurdere å fastsette klare mål for de enkelte statsadvokatembetenes kvinneandel.

Videre vil departementet vurdere å kreve at likestillingsaspektet skal omtales av embetslederne i forslag som de skriver til departementet via Riksadvokaten i forbindelse med konstitusjoner og utnevnelser til statsadvokatembeter.

Dersom én eller flere kvinner har søkt og ikke blir innstilt, bør dette begrunnes spesielt. Hvis det ikke er kvinnelige søkere til embetet, skal grunnen til dette samt hvilke konkrete tiltak som har vært gjort for å få kvinnelige søkere, omtales. Det skal også av forslaget framgå at ny utlysing har vært vurdert for å få kvinnelige søkere, og det må begrunnes særskilt dersom ny utlysing ikke er gjennomført.

Avslutningsvis vil nevnes at ved Riksadvokatembetet er det nå, som resultat av en god rekrutteringsprosess, fire av syv statsadvokater kvinner. Når ledelsen inkluderes, er fordelingen fire kvinner og fem menn.