Skriftlig spørsmål fra Steinar Bastesen (Kp) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:70 (2002-2003)
Innlevert: 04.11.2002
Sendt: 04.11.2002
Besvart: 08.11.2002 av nærings- og handelsminister Ansgar Gabrielsen

Steinar Bastesen (Kp)

Spørsmål

Steinar Bastesen (Kp): Det har fra flere hold vært pekt på at man i de kommende årene vil kunne oppleve mangel på mannskap til overvåkings-, beredskaps- og redningstjenesten langs kysten. Det vises bl.a. til at skipsfarten alt i dag har vanskeligheter med å skaffe norsk kvalifisert mannskap i mange bransjer.
Hvordan ser statsråden på dette forhold, og hva gjøres for å sikre kvalifisert mannskap til disse tjenestene i de kommende årene?

Ansgar Gabrielsen (H)

Svar

Ansgar Gabrielsen: Kompetent arbeidskraft har vært viktig i utviklingen av norsk maritim kompetanse. Videre vil mye av næringens utvikling i framtiden avgjøres av hvor godt den klarer å rekruttere nyutdannet ungdom.

En generasjon norske sjøfolk gikk tapt da internasjonal skipsfart opplevde en dramatisk strukturell endring i organiseringen på 70-tallet. Dette medførte en svekket rekruttering av norske sjøfolk på 70- og 80-tallet. Næringen har gjort mye for å bygge grunnlaget for en ny generasjon norske sjøfolk, men utfordringene er store.

Maritim utdanning strekker seg fra fagbrev i videregående opplæring over i teknisk fagskole og fra allmennfaglig studieretning over i høgskolen. Høgskoleutdanningen gir muligheter for påbygging, bl.a. ved NTNU.

Det har vært sviktende rekruttering til maritim utdanning de senere år. Dette skyldes bl.a. ungdommens sviktende interesse for realfagsorienterte utdanninger og varierende konjunkturer.

Ifølge en rapport fra Baltic and International Council (BIMCO) fra 2000, anslås det at det i 2008 vil mangle om lag 50 000 kvalifiserte offiserer på verdensbasis. Dette vil trolig føre til at prisen på denne arbeidskraften vil øke, og at de som er i stand til å lære opp og beholde kompetent arbeidskraft vil ha et fortrinn.

For å få maritimt kvalifiserte seniorer må vi også utdanne rekrutter. Både næringen og myndighetene må være sitt ansvar bevisst, og legge til rette for gode utdannings- og utviklingsmuligheter.