Skriftlig spørsmål fra Steinar Bastesen (Kp) til fiskeriministeren

Dokument nr. 15:71 (2002-2003)
Innlevert: 04.11.2002
Sendt: 04.11.2002
Besvart: 12.11.2002 av fiskeriminister Svein Ludvigsen

Steinar Bastesen (Kp)

Spørsmål

Steinar Bastesen (Kp): Det har i mediene vært hevdet at norske styresmakter har vært i hemmelige forhandlinger med EU om en framtidig fiskeripolitikk, der en av bærebjelkene i norsk fiskeripolitikk, deltakerloven, hevdes å være solgt.
Hvorledes ser statsråden på det forhold at viktige bærebjelker i norsk politikk fjernes, og at det legges opp til at styresmaktene i hemmelighet avvikler de viktigste bestemmelsene i deltakerlover?

Svein Ludvigsen (H)

Svar

Svein Ludvigsen: I forbindelse med EUs utvidelse står norske myndigheter overfor store utfordringer for å opprettholde markedsadgangen for fisk og sjømat til de sentral og østeuropeiske markedene. Dette har jeg og resten av Regjeringen tatt opp med EU-kommisjonen, formannskapet og med våre kolleger i EUs medlemsland og søkerland. Vårt mål er at EUs utvidelse ikke skal føre til en gjeninnføring at tollbarrierer i handelen mellom europeiske land. Forhandlinger med EU-siden, knyttet til handel med fisk i lys av utvidelsen, har imidlertid ikke kommet i gang.

Det er EFTA-landenes standpunkt at EØS-området skal utvides parallelt med utvidelsen av EU. Det er likeledes vår holdning at det i denne forbindelse med utvidelsen må finnes tilfredsstillende løsninger i forhold til markedsadgang for fisk og sjømat. Dette standpunktet ble fastholdt i EØS-rådets møte 22. oktober d.å.

Det vil finne sted forhandlinger om utvidelsen av EØS-området. Kommisjonens mandat for forhandlinger er til behandling, og vil ventelig bli vedtatt av medlemslandene i desember. Det legges opp til at forhandlinger om utvidelsen av EØS-området vil kunne komme i gang umiddelbart etter avslutningen av EUs forhandlinger med søkerlandene, dvs. etter toppmøtet i København 12.-13. desember. Vårt utgangspunkt vil være at handelsspørsmålene skal drøftes i forbindelse med EØS-utvidelsen, og en vil derved gå inn i substansdiskusjoner når det gjelder handelen med fisk mellom EFTA og et utvidet EU.

I forhold til markedsadgang for fisk til et utvidet EU, har dialogen med EU hittil kun foregått på overordnet nivå der vi fra norsk side har pekt på konsekvensene og tilkjennegitt at vi har interesser knyttet til å redusere skadevirkningene for norsk fiskerinæring, samtidig som det vil være viktig for de nye medlemslandene at deres mulighet til fortsatt å importere fisk fra Norge, opprettholdes. Norske myndigheter har følgelig ikke, slik det har vært framstilt i pressen, vært i hemmelige forhandlinger om disse spørsmålene med EU.