Skriftlig spørsmål fra Ingvild Vaggen Malvik (SV) til barne- og familieministeren

Dokument nr. 15:73 (2002-2003)
Innlevert: 06.11.2002
Sendt: 07.11.2002
Besvart: 14.11.2002 av barne- og familieminister Laila Dåvøy

Ingvild Vaggen Malvik (SV)

Spørsmål

Ingvild Vaggen Malvik (SV): Mener statsråden at det er riktig å møte framtiden i barne- og ungdomsorganisasjonene med et regelverk for driftsstøtte som favoriserer antall medlemmer i en organisasjon framfor utvist egenaktivitet?

Begrunnelse

Forslag til nye forskrifter til tilskuddsordninger for frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner ble sendt ut på høring i august. Barne- og familieminister Dåvøy betegner forslaget som en betydelig forenkling av tilskuddsordningen, som vil frigjøre ressurser både for organisasjonene og forvaltningen.
En rekke barne- og ungdomsorganisasjoner, deriblant Natur og Ungdom, har gjennom "Aksjon for Demokrati og Mangfold" kommet med betydelig kritikk av forslaget. De mener at forslaget vil ramme moderne, aktivitetsbaserte organisasjoner, som ofte er organisasjoner med en klar ideologisk, demokratisk profil, lavt medlemstall og høy aktivitet. Særlig rammer det organisasjoner som selv setter krav til sine medlemmer ut over innbetalt medlemskontingent. Resultatet av regelverket er at det stimuleres til overdreven medlemsverving, og lavere fokus på aktiviteter der det er rom for deltakelse fra uorganisert ungdom samt manglende stimuli til arbeid rettet mot inkludering av særlige målgrupper. Også Barneombudet har i sitt høringssvar kommet med tilsvarende bekymring om at store medlemstunge organisasjoner blir belønnet på bekostning av små organisasjoner med få medlemmer, men som driver svært aktivt. Da er det fare for at man ikke oppnår målsettingen med mangfold og bredde i barne- og ungdomsorganisasjonene.
Tilsvarende bekymringsfullt er det at forslaget kan føre til økt kommersialisering av medlemsvervingen til organisasjonene, fordi man innfører en ordning hvor man får stor kronemessig uttelling pr. medlem. Det er flere eksempler på at det er satt i gang store vervekampanjer med fristende vervepremier for å øke medlemsmassen.

Laila Dåvøy (KrF)

Svar

Laila Dåvøy: Mitt mål med forslaget til ny forskrift har vært å sørge for enklere rammevilkår for barne- og ungdomsorganisasjonene, slik at mindre tid går med til administrasjon og mer tid frigjøres til aktivitet. Skal regelverket bli enklere, er det nødvendig med færre kriterier. Derfor har jeg foreslått å fjerne utmålingskriteriene kurs og fylkeslag, og kun beholde antall medlemmer og lokallag. Driftsstøtten til barne- og ungdomsorganisasjonene er unik i den forstand at pengene går til drift av organisasjonenes sentralledd uten føringer på hvilken aktivitet organisasjonene benytter pengene til. Hensikten med en slik ordning er å stimulere til et mangfold av organisasjoner som representer barn og ungdoms synspunkter i samfunnet. Barne- og familiedepartementet ser i dag ingen gode alternativer til det medlemsbaserte, representative demokrati som grunnkrav for å sikre barn og unge innflytelse i barne- og ungdomsorganisasjonene.

Ordningen har hittil belønnet aktivitet i form av kurs. Dette har vært en diskriminering av all annen type aktivitet organisasjonene driver. Det er betenkelig at staten - slik det har vært til nå - skal stimulere organisasjonene til en type aktivitet, nemlig kurs, mens andre former for aktivitet ikke blir stimulert. Med det nye regelverket får organisasjonene frihet til å drive den form for aktivitet de selv mener er mest attraktiv for medlemmene. Det ville kreve et komplisert regelverk dersom all form for aktivitet skulle danne grunnlaget for utmåling av driftsstøtte. Dette ville føre til et stort merarbeid både for organisasjonene og for tilskuddsforvalter. Departementet har andre ordninger der organisasjonene kan få støtte til sine aktiviteter, f.eks. gjennom Frifond og Idébanken, ordninger rettet mot storbyene, distriktene samt ulike utvekslingsprogrammer. Mange av disse ordningene har som målsetting å bidra til inkludering og integrering av spesielle målgrupper. I tillegg støtter de ulike departementene aktiviteter i organisasjonene innenfor sine sektorer.

I de siste årene har vi sett en nedgang i medlemstallet i barne- og ungdomsorganisasjonene. Jeg deler ikke frykten for at forslaget til ny forskrift skal føre til overdreven medlemsverving. Medlemsverving er å invitere flere til å engasjere seg i organisasjonene. Bred medlemsverving er en åpen og demokratisk måte å invitere potensielle medlemmer til å ta del i arbeidet på. På denne måten kan en også nå grupper og personer som en ikke når gjennom bekjentskaper.