Skriftlig spørsmål fra Anne Helen Rui (A) til sosialministeren

Dokument nr. 15:75 (2002-2003)
Innlevert: 07.11.2002
Sendt: 07.11.2002
Besvart: 14.11.2002 av sosialminister Ingjerd Schou

Anne Helen Rui (A)

Spørsmål

Anne Helen Rui (A): Det står i St.prp. nr. 1 (2001-2002) på side 73 under post 70 at tilskudd skal gis bl.a. til Stiftelsen Rus-Nett. I skriftlig svar til undertegnede 29. mai 2002 fra sosialministeren står det følgende: "Søknaden fra Rus-Nett om driftstilskudd for 2002, ble sendt fra departementet 20. desember 2001. Ved en administrativ glipp, ble ikke selve saksmappen overført før 15. mai d.å. Jeg har forsikret meg om at søknaden nå vil bli realitetsbehandlet uten ytterligere opphold."
Når har sosialministeren tenkt å ordne opp i saken?

Begrunnelse

Når Stiftelsen Rus-Nett står oppført i budsjettet for i år med navns nevnelse på side 73 under post 70 anses det som bevilget tilskudd og at bare størrelsen gjenstår å bestemme. Statsråden kan da etter min mening ikke la være å bevilge tilskudd. Når departementet gjør en administrativ glipp er det statsrådens ansvar å rydde opp, som statsråden selv sier i sitt svar til undertegnede den 29. mai 2002. Hvis ikke statsråden rydder opp i dette rotet, så kan dette føre til at stiftelsen må opphøre. Dette vil i tilfellet ta vekk mange behandlingsplasser til de svakeste i samfunnet.
Med Regjeringens rusplan og statsrådens uttalelser om at den vil gjøre noe godt for rusmisbrukerne, passer det dårlig å legge ned behandlingsplasser.

Ingjerd Schou (H)

Svar

Ingjerd Schou: Jeg kan opplyse at Sosial- og helsedirektoratet behandlet søknaden om et driftstilskudd på 1,250 mill. kr den 11. juni 2002. I brev til Stiftelsen Rus-Nett konkluderer direktoratet med at de kan godkjenne en omdisponering av det tilskuddet på 1 mill. kr som ble innvilget til to av stiftelsens prosjekter i mai 2002, slik at deler av dette kan benyttes som driftstilskudd.

Sosial- og helsedirektoratet har videre avslått en søknad fra Stiftelsen Rus-Nett om et tilskudd på 2 mill. kr til dekning av akkumulert underskudd. Tilsvarende søknad ble også avslått i 2001. Departementet har i sin behandling av denne saken sluttet seg til direktoratets vurdering. På bakgrunn av opplysninger i saken, har departementet imidlertid bedt Sosial- og helsedirektoratet om at søknaden om driftstilskudd blir behandlet på nytt. Direktoratet har etter fornyet behandling av søknaden, innvilget et tilskudd på 500 000 kr. Denne avgjørelsen medfører at Stiftelsen Rus-Nett samlet får 1,5 mill. kr i tilskudd i 2002.