Skriftlig spørsmål fra Kjetil Bjørklund (SV) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:76 (2002-2003)
Innlevert: 07.11.2002
Sendt: 08.11.2002
Besvart: 18.11.2002 av forsvarsminister Kristin Krohn Devold

Kjetil Bjørklund (SV)

Spørsmål

Kjetil Bjørklund (SV): I forbindelse med avsløringen av testing av at klasebomber var testet i Norge, har forsvarsministeren opplyst at "Klasebombene ble sluppet i forbindelse med gjennomføringen av treningsprogrammet Fighter Weapon Instructor Training, som bygger på et langvarig samarbeid med Nederland, Belgia og Danmark".
Har det framgått av planene for dette programmet at klasebomber skulle inngå som et våpen man trente med i Norge, og har departementet vært klar over disse planene?

Begrunnelse

I mediene er det skapt et inntrykk av at det var Belgia som presset på for å få testet klasebomber på Hjerkinn 7. oktober i år. Forsvarsministeren har imidlertid opplyst i brev til SV 30. oktober at "Klasebombene ble sluppet i forbindelse med gjennomføringen av treningsprogrammet Fighter Weapon Instructor Training, som bygger på et langvarig samarbeid med Nederland, Belgia og Danmark". Det er ikke gjort klart om det framgikk av planene for dette treningsprogrammet at det skulle trenes med klasebomber, eller om det dreide seg om en isolert test av bombene.

Kristin Krohn Devold (H)

Svar

Kristin Krohn Devold: I brevet vises det til norske piloters deltakelse i treningsprogrammet Fighter Weapon Instructor Training (FWIT). Det stilles spørsmål om i hvilken grad bruk av klasebomber i forbindelse med treningen i Norge framgår av treningsprogrammet.

Spesialutdannelsen innenfor FWIT, der inntil to norske flygere deltar årlig, har til hensikt å tilføre partene inngående kunnskaper og ferdigheter knyttet til de ulike våpensystemene som kan opereres fra F-16. Kursinnholdet i FWIT er felles for alle deltakerlandene, selv om landene kan ha ulike våpensystemer. Dette innebærer at kurset også beskriver bruk av våpentyper som ikke alle land har selv. I tilfeller der landene ikke besitter våpen som framgår av kursinnholdet, trenes det med egne våpen.

FWIT 02 reguleres av en egen MOU, undertegnet av luftforsvaret i Belgia, Nederland og Norge. Av denne MOU-en, som ble godkjent av generalinspektøren for Luftforsvaret, framgår det ikke hvilke våpen- og ammunisjonstyper det skal øves med. Det framgår imidlertid av det detaljerte kursprogrammet, som ble godkjent av Luftoperativt inspektorat, at det var planlagt med bruk av klasebomber i forbindelse med gjennomføringen av FWIT 02. Forsvarsdepartementet har ikke vært kjent med at kursprogrammet for FWIT 02 har omfattet planer om bruk av klasebomber.

For nærmere redegjørelse om FWIT-programmet, viser jeg til forsvarssjefens rapport av 29. oktober og min egen orientering, som omtaler det spørsmålet stortingsrepresentant Bjørklund her tar opp.

2 vedlegg til svar:

Vedlegg 1.

Forsvarssjefens rapport - Bruk av klasebomber i Hjerkinn skytefelt.

Internett:

http://odin.dep.no/fd/norsk/publ/utredninger/andre/010011-210112/index-dok000-b-n-a.html

Vedlegg 2.

Forsvarsministerens redegjørelse om bruk av klasebomber i Hjerkinn skytefelt.

Internett:

http://odin.dep.no/fd/norsk/publ/utredninger/andre/010011-210111/index-dok000-b-n-a.html