Skriftlig spørsmål fra Oddbjørg Ausdal Starrfelt (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:77 (2002-2003)
Innlevert: 07.11.2002
Sendt: 08.11.2002
Besvart: 14.11.2002 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Oddbjørg Ausdal Starrfelt (A)

Spørsmål

Oddbjørg Ausdal Starrfelt (A): Tidligere var det mulig å avlegge førerkortprøve klasse B i Sauda. Denne muligheten er nå tatt bort fordi vegkontoret i Rogaland ikke lenger vil finansiere dette. Vegkontoret vil heller ikke gi dette tilbudet selv om fylket betaler kostnadene.
Hva mener statsråden skal til for at det igjen skal bli mulig å ta førerkortklasse B i Sauda?

Torild Skogsholm (V)

Svar

Torild Skogsholm: Rogaland vegkontor har med hjemmel i førerkortforskriften fattet vedtak om å legge ned Sauda som førerprøvested med virkning fra 1. mai 2000. Ifølge forskriften er det vegkontoret som fastsetter de steder hvor prøver i de forskjellige førerkortklassene kan avlegges. Beslutningen om å legge ned førerprøvestedet er tatt i forbindelse med effektiviseringsarbeidet i Statens vegvesen. Hovedbegrunnelse for vedtaket er knyttet til økonomiske forhold og et ønske om å avvikle førerprøven i et område med mer trafikk.

Styringen av Statens vegvesens virksomhet medfører både plikt og myndighet til å foreta vurderinger av effektivitet og behov i ytre etat i forhold til de til enhver tid gjeldene budsjettrammer. Slike vurderinger kan gi seg utslag i reduksjon i Vegvesenets tjenestetilbud.

Når det gjelder føreropplæring i regi av fylkeskommunen, er det gjort ett unntak knyttet til landslinjen for transportfag ved Sauda videregående skole. Vegkontoret har akseptert at elevene etter fullførte kurs i førerklassene C, D og CE får tilbud om å avlegge førerprøve ved skolen. Dette skjer ved at sensorer reiser til Sauda for å avholde prøvene.

Statens vegvesen er inne i en omfattende omorganiserings- og effektiviseringsprosess, hvor det bl.a. er viktig å redusere driftskostnadene for å frigjøre ressurser til investeringer, drift og vedlikehold av vegnettet. Det er i denne forbindelsen vanskelig å finne avgjørende argument for at departementet skal gripe inn og overprøve vegkontorets beslutning i denne saken. Det vedtak som er fattet, må betraktes som endelig.