Skriftlig spørsmål fra Anne Helen Rui (A) til helseministeren

Dokument nr. 15:82 (2002-2003)
Innlevert: 08.11.2002
Sendt: 08.11.2002
Besvart: 14.11.2002 av helseminister Dagfinn Høybråten

Anne Helen Rui (A)

Spørsmål

Anne Helen Rui (A): Foreldre som har barn som skal opereres eller ligger på Rikshospitalet over tid, har nå anledning til å bo på det nye sykehotellet ved siden av Rikshospitalet. Disse foreldrene har rett til ved lov å være i nærheten av sine barn.
Hvem betaler for hotelloppholdet?

Dagfinn Høybråten (KrF)

Svar

Dagfinn Høybråten: Etter pasientrettighetsloven § 6-2 har barn normalt rett til samvær med minst én av foreldrene under hele oppholdet i en helseinstitusjon.

Med hjemmel i spesialisthelsetjenesteloven § 3-6 ble det 1. desember 2000 fastsatt en egen forskrift om barns opphold i helseinstitusjon. Forskriften vedlegges til orientering.

Etter § 6 i forskriften har barn rett til å ha minst én av foreldrene hos seg under institusjonsoppholdet. Ved alvorlig/livstruende sykdom skal begge foreldrene få være hos barnet. Som oftest er det bare aktuelt at én av foreldrene er tilstede under opphold i institusjon, men er det et ønske fra foreldrene eller fra barnet, bør begge foreldrene få anledning til å være hos barnet.

Etter § 8 i forskriften skal den ene av foreldrene som er hos barnet, få tilbud om overnatting i institusjonen, fortrinnsvis i nærheten av barnet. Dersom det ikke er mulig å tilby overnatting i institusjonen, skal institusjonen dekke utgifter til overnatting i pasienthotell, hotell/pensjonat e.l. etter institusjonens anvisning.

Dersom begge foreldrene er tilstede under opphold i institusjon, er det opp til institusjonen å avgjøre om den skal dekke utgifter til overnatting i pasienthotell, hotell/pensjonat e.l. for begge foreldrene.

Når det gjelder utgifter til kost i forbindelse med foreldres opphold i institusjon, skal begge foreldrene som er hos barnet få mat i institusjonen til de prisene som personalet betaler i personalets kantine.

Dersom foreldrene pga. barnets sykdom oppholder seg i institusjonen sammen med barnet store deler av døgnet, skal minst én av foreldrene få gratis mat av institusjonen. Ved alvorlig/livstruende sykdom gjelder dette begge foreldrene. Bestemmelsen tar sikte på å støtte foreldre i situasjoner hvor de på grunn av barnets sykdom er sammen med barnet i institusjonen store deler av døgnet for å kunne ha tilsyn med barnet og delta i den daglige pleie og omsorg, og derfor ikke har anledning til å reise hjem eller spise andre steder.

Folketrygden dekker ikke oppholdsutgifter (kost og overnatting) for pasienter eller ledsager ved opphold i pasient- eller sykehotell i forbindelse med behandling i sykehus eller i spesialisthelsetjenesten for øvrig.

Barn er i forbindelse med ovenfor nevnte forhold å forstå som personer under 18 år.

Vedlegg til svar:

Forskrift fra Helsedepartementet om barns opphold i helseinstitusjon.

Internett:

http://www.lovdata.no/for/sf/hd/hd-20001201-1217.html