Skriftlig spørsmål fra Inge Ryan (SV) til helseministeren

Dokument nr. 15:83 (2002-2003)
Innlevert: 08.11.2002
Sendt: 08.11.2002
Besvart: 14.11.2002 av helseminister Dagfinn Høybråten

Inge Ryan (SV)

Spørsmål

Inge Ryan (SV): Vil departementet hindre etablering av nye rehabiliteringstilbud ved å unnlate å godkjenne nye institusjoner for trygdefinansiering i overgangsperioden fram til helseforetakene disponerer alle midlene til opptrening, og vil henvisning til spesialisert rehabilitering fra primærlegene i framtiden bli finansiert av de midler som stilles til disposisjon for foretakene?

Begrunnelse

I statsrådens svar av 30. oktober 2002 på spørsmål nr. 35, opplyses at godkjenningsordningen for opptreningsinstitusjonene skal gjelde ut overgangsperioden, og at den skal vurderes etter denne tid. Tidligere har man i departementet ikke villet vurdere godkjenning av nye institusjoner før ny finansieringsordning er på plass. Fram til 2007 vil inntektene til opptreningsinstitusjonene komme fra foretakene, folketrygden og litt fra andre. I overgangsperioden til 2007 vil institusjoner som ikke er godkjent for trygdefinansiering derfor kunne ha et dårligere finansieringsgrunnlag for den delen som ikke bestilles fra foretaket.
Nå skal foretakene inngå avtaler med opptreningsinstitusjoner som best er i stand til å dekke deres behov. Det må forventes at foretakene søker kvalitet på sine tilbud. Hvis det fortsatt ikke godkjennes nye institusjoner de neste fire årene, vil det hindre utviklingen av tilbud som er tilpasset foretakene sine behov, men som samtidig i overgangsperioden trenger inntekter fra trygdesystemet. Dette vil også være institusjoner som er myntet på interkommunalt samarbeid om opptrening og rehabilitering.

Dagfinn Høybråten (KrF)

Svar

Dagfinn Høybråten: Kommuner og regionale helseforetak har ansvar for å yte rehabiliteringstilbud til de pasienter eller brukere som har behov for det. Både innenfor spesialisthelsetjenesten og i kommunene kan det være behov for å styrke rehabiliteringstjenesten, bl.a. ved å etablere nye tilbud. Hvorvidt det er behov for nye institusjoner generelt og nye opptreningsinstitusjoner spesielt, må de regionale helseforetakene vurdere. Det har så langt vært uklart hvorvidt det er behov for flere opptreningsinstitusjoner. Dersom de regionale helseforetakene finner at det er behov for flere opptreningsinstitusjoner, vil ikke departementet hindre slik etablering i overgangsperioden dersom forskriftens krav er oppfylt, og dersom bevilgningen gir rom for det.

Tilbud til pasienter som er henvist fra primærlege til spesialisert rehabilitering vil i framtiden bli finansiert av de regionale helseforetakene. I dag er spesialisert rehabilitering som inngår i de regionale helseforetakenes virksomhet, finansiert av de regionale helseforetakene, som andre spesialisthelsetjenester. Tilbudet i opptreningsinstitusjoner og helsesportsentrene forutsettes å bli finansiert av de regionale helseforetakene etter overgangsordningen. De midler som i dag er bevilget over trygdebudsjettet til disse tilbudene vil bli stilt til rådighet for de regionale helseforetakene. Dette innebærer at tilbudet til de pasienter som blir henvist til spesialiserte rehabiliteringstiltak som ytes av disse institusjonene vil bli finansiert av de midler som stilles til disposisjon for foretakene. Det er opp til de regionale helseforetakene å vurdere om det i tillegg er ønskelig å styrke disse tjenestene over egne budsjetter i forbindelse med inngåelse av avtaler.