Skriftlig spørsmål fra Steinar Bastesen (Kp) til fiskeriministeren

Dokument nr. 15:85 (2002-2003)
Innlevert: 08.11.2002
Sendt: 11.11.2002
Besvart: 15.11.2002 av fiskeriminister Svein Ludvigsen

Steinar Bastesen (Kp)

Spørsmål

Steinar Bastesen (Kp): Det har lenge vært etterlyst fortgang i arbeidet med utredningen vedrørende fjerningen av samordningsregelen mellom fiskerpensjonen og folketrygden. Det er mange som finner det uheldig at personer som har betalt inn til pensjonskassen og de som ikke har betalt inn, sidestilles.
Hvorledes står arbeidet i forhold til samordningsregelen i fiskerpensjonen og folketrygden, og når kan vi forvente at arbeidet blir avsluttet?

Svein Ludvigsen (H)

Svar

Svein Ludvigsen: Ved kgl.res. av 14. september 2001 ble det oppnevnt et offentlig utvalg som skal vurdere pensjonstrygden for fiskere. Utvalget er gitt frist til 31. desember 2002 med å legge fram sin utredning.

Utvalgets mandat er å utrede og vurdere fiskerpensjonen etter følgende alternativer:

A. En fortsettelse av dagens sosiale og statsgaranterte ordning.

B. En fondsbasert ordning med opptjening av individuelle rettigheter.

Utvalget skal legge til grunn at fiskerpensjonen fortsatt skal være en tidlig pensjonsordning fra fylte 60 til 67 år, og at den skal finansieres av næringen selv.

Ved utredning av alternativ A skal utvalget vurdere eventuelle endringer i samordningen med uførepensjonen fra folketrygden mv. og om det bør innføres inntektsprøving av pensjonene. Eventuelle endringer må ikke føre til at statens garantiansvar utvides.

Ved utredning av alternativ B skal utvalget vurdere om omsetningsavgift på fisk fortsatt skal inngå i finansieringen av fiskerpensjonen, og hvordan dette i så fall kan tilpasses en ordning med opptjening av individuelle rettigheter.

I forhold til spørsmålsstillers anførsel om at mange finner det uheldig at personer som ikke har betalt inn premie til pensjonstrygden sidestilles med de som har betalt, skal bemerkes at pensjonsordningen er obligatorisk for fiskere på fiskermanntallets blad B, og at unnlatelse av å innbetale pensjonspremie gir grunnlag for rettslig inndrivelse. Hvis fordringen på pensjonspremie ikke kan innfordres vil fiskeren heller ikke få godskrevet den perioden det ikke er betalt for ved beregning av pensjonsytelsen.