Skriftlig spørsmål fra Heikki Eidsvoll Holmås (SV) til utdannings- og forskningsministeren

Dokument nr. 15:86 (2002-2003)
Innlevert: 08.11.2002
Sendt: 11.11.2002
Besvart: 18.11.2002 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Heikki Eidsvoll Holmås (SV)

Spørsmål

Heikki Eidsvoll Holmås (SV): I Bergen er det på tale at Studentsamskipnaden kjøper gamle kontorlokaler sentralt i universitetsområdet for å omdanne disse til studentboliger. Grunnet kostnader knyttet til rehabilitering og tomtekostnader vil prosjektet trolig komme til å overskride kostnadsrammene for studentboliger.
Er det aktuelt å øke kostnadsrammene for bygging av studentboliger ytterligere i byene, eventuelt gi dispensasjon i enkeltprosjekter?

Begrunnelse

I Oslo klarte man å få til en utvikling av siloen på Kuba ved en kombinasjon av tilskudd til studentboliger og byfornyelsestilskudd. Posten til byfornyelse og kvalitetstilskudd på Kommunal- og regionaldepartementets budsjett er bortimot halvert og prioriteres til kvalitetstilskudd. En liknende løsning som i Oslo er derfor ikke aktuell. Når gamle bygninger skal overtas og rehabiliteres til studentboliger, kan det derfor være nødvendig å finne nye løsninger for å få finansiert prosjektet.
En slik løsning kan være å heve kostnadsrammene generelt, eller i enkeltprosjekter. I dette tilfellet er det saken i Bergen.

Kristin Clemet (H)

Svar

Kristin Clemet: I 2001 valgte departementet å heve kostnadsgrensen for tilskudd til studentboliger fra 350 000 kr til 500 000 kr pr. enhet i Bergen og Trondheim. Dette er samme kostnadsgrense som gjelder for Oslo.

Tilskudd til bygging av studentboliger er et utdanningspolitisk virkemiddel for å sikre bygging av studentboliger og at studentene får et rimelig botilbud. Jeg vil understreke at høyere kostnadsgrenser medfører høyere husleie for studentene. Videre innebærer det innenfor bevilgningen til studentboligbygging realisering av færre studentboliger.

Jeg anser det som en viktig del av studentboligbyggingen at byggekostnadene holdes på et rimelig nivå av hensyn til studentenes økonomi, og at det innenfor bevilgningen kan realiseres flest mulig nye boliger for studenter. Siden kostnadsgrensen i de store byene nylig er hevet, ser jeg ikke grunnlag for å heve denne kostnadsgrensen ytterligere.