Skriftlig spørsmål fra Heikki Eidsvoll Holmås (SV) til arbeids- og administrasjonsministeren

Dokument nr. 15:87 (2002-2003)
Innlevert: 08.11.2002
Sendt: 11.11.2002
Rette vedkommende: Utdannings- og forskningsministeren
Besvart: 18.11.2002 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Heikki Eidsvoll Holmås (SV)

Spørsmål

Heikki Eidsvoll Holmås (SV): Statsministeren har lansert en nulltoleransestrategi overfor mobbing i skolen og invitert frivillige organisasjoner til å delta i kampen mot mobbing.
Hva er da begrunnelsen for at Regjeringen ikke har villet bevilge driftsmidler til den eneste organisasjonen av foreldre til mobbeofre?

Kristin Clemet (H)

Svar

Kristin Clemet: Jeg viser til brev av 8. november 2002 om avslag på støtte til driftsmidler til organisasjonen Anonyme Foreldre Av Mobbeofre (AFAM).

Arbeidet mot mobbing, vold og rasisme er en prioritert oppgave for Regjeringen. Derfor har Regjeringen sammen med Barneombudet, Kommunenes Sentralforbund, Foreldreutvalget for grunnskolen og Utdanningsforbundet undertegnet et manifest hvor vi alle har forpliktet oss til å medvirke aktivt i arbeidet mot mobbing i skolen.

Jeg har iverksatt flere tiltak i arbeidet mot mobbing. Opplæringsloven er endret for å bedre elevenes læringsmiljø, og for å tydeliggjøre de voksnes plikt til å gripe inn mot mobbing. Innføringen av Olweus-gruppens tiltaksprogram mot mobbing og antisosial atferd er forsert. Jeg vil at arbeidet for et godt læringsmiljø skal være preget av helhet, langsiktighet og sammenheng, og at det legges vekt på samarbeid og samordning mellom tiltak og programmer og mellom nasjonale, regionale og lokale parter. Derfor blir arbeidet koordinert om Læringssenteret.

Når det gjelder spørsmålet om driftsstøtte til AFAM, har det aldri vært gitt noen løfter om slik generell driftsstøtte. Organisasjonen fikk en oppstartstøtte på 45 000 kr for 2000 og 50 000 kr for 2001. Derfor fikk AFAM allerede i november 2001 et brev fra departementet, der det ble opplyst at "vi finner ikke å kunne bevilge ytterligere midler til den videre drift av foreningens arbeid". AFAM har også, etter søknad høsten 2002, fått 40 000 kr som engangsstøtte til omorganisering av foreningen.

Derimot har det hele tiden vært klart at AFAM kan søke departementet om midler til konkrete prosjekter for et bedre skolemiljø på linje med andre frivillige organisasjoner. AFAM gjennomførte f.eks. i 2001 et nordisk foreldreseminar, som departementet støttet med 72 000 kr.

Samarbeidet med foreldrene er viktig i dette arbeidet. Når organisasjoner som AFAM ikke får noen årlig generell driftsstøtte, så har det også sammenheng med at departementet har et rådgivende organ, Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG). FUG har utstrakt kontakt med foreldre over hele landet, og gir veiledning og råd i svært mange mobbesaker hvert år. FUG er også, som nevnt, en av partene bak manifestet mot mobbing.