Skriftlig spørsmål fra Kjetil Bjørklund (SV) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:92 (2002-2003)
Innlevert: 13.11.2002
Sendt: 14.11.2002
Besvart: 20.11.2002 av forsvarsminister Kristin Krohn Devold

Kjetil Bjørklund (SV)

Spørsmål

Kjetil Bjørklund (SV): Under høringen om budsjettet og klasebombene på Hjerkinn 7. november 2002 stilte jeg spørsmål om hva statsråden ville gjøre for å gjenopprette Forsvarets alminnelige omdømme. Bakgrunnen var statsrådens egen vurdering av dette i sin rapport til forsvarskomiteen av 30. oktober 2002. I svaret hevdet statsråden at "Forsvaret har i det store og hele et svært godt omdømme".
Er det gjennomført holdningsundersøkelser som bekrefter dette, og hva vil eventuelt statsråden gjøre for å gjenopprette Forsvarets alminnelige omdømme?

Kristin Krohn Devold (H)

Svar

Kristin Krohn Devold: Representanten Bjørklund legger til grunn at Forsvarets alminnelige omdømme trenger å gjenopprettes. Jeg antar at representanten tar utgangspunkt i at jeg i min orientering av 30. oktober 2002 til forsvarskomiteen om tilfellet med bruk av klasebomber på Hjerkinn skytefelt skriver: "Jeg finner det inntrufne svært uheldig og anser at saken er egnet til å skade Forsvarets alminnelige omdømme."

Som en del av den interne oppfølgingen gjennomførte Forsvarets mediesenter undersøkelser som underbygger mine uttalelser om at bruken av klasebomber har påvirket befolkningens tiltro til Forsvaret. Resultatet av denne undersøkelsen er lagt ut på Forsvarsnett.

Disse resultatene betyr imidlertid ikke at Forsvarets alminnelige omdømme er dårlig, og jeg kjenner heller ikke til undersøkelser som underbygger en slik påstand. Som jeg gav uttrykk for i forsvarskomiteens budsjetthøring 7. november 2002, er min vurdering at Forsvarets omdømme i befolkningen er svært god.

Folk og Forsvar har gjennom en årrekke fått gjennomført meningsmålinger av ACNielsen om hvorvidt Norge bør ha et militært forsvar i den nåværende situasjon. I mai 2002 svarte hele 88 pst. av de spurte "ja" på dette, kun 7 pst. svarte "nei". Andelen som har svart "ja" er økt med to prosentpoeng fra 2001. Dette sier ikke noe direkte om Forsvarets alminnelige omdømme, men er en støtte til et militært forsvar.

Jeg kan ikke se at det trengs å iverksette særskilte tiltak for å bedre Forsvarets alminnelige omdømme. Jeg har lagt maksimal vekt på å sørge for at alle sider ved den aktuelle saken belyses, og jeg vil treffe nødvendige tiltak på kort og lang sikt for å hindre at tilsvarende vil finne sted i framtiden. Dette er utførlig redegjort for i min orientering som tidligere er oversendt forsvarskomiteens medlemmer.