Skriftlig spørsmål fra Anne Helen Rui (A) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:93 (2002-2003)
Innlevert: 14.11.2002
Sendt: 14.11.2002
Rette vedkommende: Sosialministeren
Besvart: 20.11.2002 av sosialminister Ingjerd Schou

Anne Helen Rui (A)

Spørsmål

Anne Helen Rui (A): Vi ser nå igjen mange eksempler på at folk får lån uten nok sikkerhet og at gjeldsituasjonen for spesielt mange unge øker.
Har kommunal- og regionalministeren oversikt over hvor mange kommuner som har økonomirådgivere på sine sosialkontorer, og hvilken utdannelse disse innehar?

Ingjerd Schou (H)

Svar

Ingjerd Schou: Det finnes ikke noe sentralt register over økonomi-/gjeldsrådgivere i kommunene. Sosialdepartementet har derfor foretatt en spørrerunde til fylkesmennene via e-post for å få en rask oversikt. Svarene viser at det hovedsakelig er de større kommunene som har egne økonomiske rådgivere. I de mindre kommunene blir denne funksjonen i stor grad dekket ved at den inngår som en del av den generelle rådgivningen ved sosialkontorene. Alle fylkesmennene har egne kontaktpersoner for gjeldsrådgivning, og disse har i de fleste fylker et nett av egne kontaktpersoner i kommunene.

De fleste økonomi-/gjeldsrådgiverne i spesialiserte stillinger har økonomisk utdanning, mens funksjonen i stor grad blir dekket av sosialfaglig personell i de øvrige kommunene. For å sikre nødvendig kompetanse tilbyr fylkesmennene jevnlige kurs for ansatte i kommunene. Forslag til endringer i gjeldsordningsloven ligger til behandling i Stortinget (Ot.prp. nr. 99 (2001-2002)). Når forslaget er behandlet vil det bli gjennomført en egen informasjons- og opplæringsrunde overfor kommuner og namsmenn. På initiativ fra Sosialdepartementet og Barne- og familiedepartementet vil kommuneforlaget om kort tid lansere en oppdatert elektronisk versjon av den tidligere utgitte boken med veiledning til kommunene om økonomisk rådgivning. Den første elektroniske versjonen vil bli sendt gratis til alle landets kommuner.

Barne- og familieministeren og sosialministeren følger utviklingen nøye når det gjelder gjeldsproblemer i befolkningen, og vil vurdere tiltak dersom situasjonen skulle tilsi det.