Skriftlig spørsmål fra Ranveig Frøiland (A) til finansministeren

Dokument nr. 15:94 (2002-2003)
Innlevert: 14.11.2002
Sendt: 15.11.2002
Besvart: 22.11.2002 av finansminister Per-Kristian Foss

Ranveig Frøiland (A)

Spørsmål

Ranveig Frøiland (A): Hva vil finansministeren gjøre for at håndhevingen av norsk lovgivning som sikrer like konkurransebetingelser for nasjonale og internasjonale aktører innen postordremarkedet blir gjort effektiv, slik bl.a. fotobransjen har bedt om?

Begrunnelse

Etter påtrykk fra fotobransjen ble fritaket for innførselsmerverdiavgift på småpakker og postsendinger til en verdi under 200 kr opphevet i 1999. I 2001 bestemte imidlertid Finansdepartementet at det ikke skal beregnes (innførsels)merverdiavgift på postordresendinger av verdi under 200 kr. I seg selv skaper ikke endringen av § 5 nr. 2 i forskrift nr. 12 konkurransevridninger til fordel for utenlandske aktører.
Ifølge regelverket skal utenlandske næringsdrivende som har en samlet omsetning av varer og tjenester i Norge på 30 000 kr og over plikter å registrere seg i avgiftsregisteret og beregne 24 pst. av omsetningen. Problemet oppstår idet den utenlandske aktøren unnlater å registrere seg i avgiftsmanntallet for sin salgsvirksomhet i Norge. Årsaken til at man unnlater en slik registrering kan være at de ikke vet om en slik forskrift, eller har en manglende vilje til å sette seg inn i og følge dette regelverket.
Det er vanskelig for toll- og avgiftsmyndighetene å kontrollere at utenlandske aktører har registrert seg i avgiftsmanntallet for postordremarkedet her i landet. Dette fordi det kan være vanskelig å kontrollere omfanget av den utenlandske aktøren i Norge, og det kan være vanskelig å finne fram til dem i utlandet. Mange aktører markedsfører sine produkter på Internett, og dette gjør det vanskelig å avdekke virksomheten. Aktørens unnlatelse å følge regelverket uansett, motiver skaper skjevheter i forhold til konkurransesituasjonen, og dermed dyrere tjenester fra norske aktører innen postordremarkedet. Mangelen på håndheving fra toll- og avgiftsmyndighetenes side virker klart negativt inn for norske arbeidsplasser.

Per-Kristian Foss (H)

Svar

Per-Kristian Foss: Etter Finansdepartementets forskrift 12. desember 1975 (forskrift nr. 12) § 5 første ledd skal det ikke betales merverdiavgift ved innførsel av sendinger av verdi under 200 kr. I perioden 1. mars 1999 - 1. mars 2001 gjaldt unntaket ikke postordresalg. Det er riktig som det framgår av begrunnelsen til spørsmålet ditt, at grunnen til at departementet besluttet at postordre ikke skulle være omfattet av dette unntaket fra 1. mars 1999 var hensynet til norske næringsdrivende på det samme markedet. Disse må betale norsk merverdiavgift av sin omsetning. Endringen innebar på den annen side betydelige økte kostnader både for avgiftsmyndighetene, Posten og kjøperne og selgerne av postordrepakker fra utlandet. Finansdepartementet vedtok derfor med virkning fra 1. mars 2001 at også postordrepakker under 200 kr sendt fra utlandet til Norge skulle være omfattet av unntaket.

Etter merverdiavgiftsloven § 28 skal en næringsdrivende registreres i avgiftsmanntallet når omsetningen overstiger 30 000 kr i en periode på 12 måneder. Utenlandske næringsdrivende som ikke har forretnings- eller hjemsted i Norge, skal beregne og betale avgift ved representant, jf. merverdiavgiftsloven § 10 tredje ledd. Det er imidlertid et vilkår for registreringsplikt i Norge at virksomheten har avgiftspliktig omsetning i Norge. Dette framgår av merverdiavgiftsloven § 27. Det er omstridt rettslig om et utenlandsk selskap som driver postordresalg av varer fra utlandet har slik registreringsplikt til Norge eller om varene skal fortolles ved innførsel til Norge. Jeg viser til at dette også er en internasjonal problemstilling, ikke minst ved framveksten av elektronisk handel som muliggjør et ganske stort omfang av varehandel over landegrensene uten noen fysisk tilstedeværelse i de landene man sender til. Dette regelverket og rammene for det er derfor til vurdering også i Norge.

Jeg viser ellers til at den 25. november 2002 tar Tollvesenet i bruk et nytt kunderegister. Registeret baserer seg på Enhetsregisteret og Folkeregisteret og vil medføre at virksomheter må benytte organisasjonsnummer, eventuelt bedriftsnummer, og at privatpersoner må benytte fødselsnummer ved fortolling av varer. Tidligere ble fortollingene i større grad basert på løpende kundenummer. Det nye systemet vil medføre at det blir enklere for avgiftsmyndighetene å kontrollere omfanget av importen for den enkelte virksomhet.