Skriftlig spørsmål fra Hallgeir H. Langeland (SV) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:65 (1997-98)
Innlevert: 30.01.1998
Sendt: 30.01.1998
Besvart: 06.02.1998 av forsvarsminister Dag Jostein Fjærvoll

Hallgeir H. Langeland (SV)

Spørsmål

Hallgeir H. Langeland (SV): "Bemanningen og aktiviteten på Andøya Flystasjon skal kuttes og i den forbindelse har stasjonssjefen orientert ordføreren på Andøya. Opplysningene om nedskjæringene er imidlertid unntatt fra offentligheten slik at media, de øvrige politiske partier, og ikke minst befolkningen ikke har tilgang til opplysningene. Hvorfor er omstillingsordren blitt hemmeligholdt, og vil forsvarsministeren raskt bidra til at alternativene i omstillingsprosessen som nu utredes, offentliggjøres ?"

Begrunnelse

Bemanningen og aktiviteten på Andøya Flystasjon skal kuttes og to alternativer for omstilling diskuteres nå innad i forsvaret. Ifølge opplysninger i avisa Andøyposten 29. januar 98, har stasjonssjefen orientert ordføreren i bygda om de to alternativene. Opplysningene er imidlertid unndratt offentlighet. Det er ifølge opplysninger fra media generalinspektøren for Luftforsvaret som har gitt instruks om at omstillingsordren skal være hemmelig. Situasjonen er dermed den at lokalsamfunnet og det politiske miljø på Andøya ikke får tilgang til informasjon som er helt vital når det gjelder bygdas framtid. At forsvaret velger å bare informere ett parti gjennom ordføreren er også prinsipielt uheldig. Dette hemmeligholdet har videre naturlig nok skapt sterke reaksjoner i lokalsamfunnet, og det er vanskelig å se hvorfor slikt hemmelighold er nødvendig. Omstillingen på Andøya vil ha store konsekvenser for hele lokalsamfunnet og det er derfor viktig at det er full åpenhet i denne saken. Det er på denne bakgrunn viktig å få vite om forsvarsministeren vil bidra til at alternativene for omstillingen offentliggjøres slik at hele lokalsamfunnet kan dras med i, og ikke utelukkes fra, den vanskelige omstillingsprosessen.

Dag Jostein Fjærvoll (KrF)

Svar

Dag Jostein Fjærvoll: Jeg viser til et spørsmål fra stortingsrepresentant Hallgeir H. Langeland, vedrørende et lokalt omorganiseringsarbeid ved Andøya flystasjon.

Bakgrunnen for spørsmålet synes å være at representanten Langeland har fått forståelsen av at det mandat som generalinspektøren for Luftforsvaret har gitt primo januar 1998 for omorganisering av Andøya flystasjon, har vært hemmeligholdt.

I forbindelse med den generelle omstillingen i forsvarsgrenen, synes generalinspektøren for Luftforsvaret etter min vurdering å ha gitt de berørte kommuner og fylkeskommuner god og fyldig informasjon. Våren 1997 gjennomførte generalinspektøren for Luftforsvaret bl a en rundreise med besøk til alle underlagte avdelinger, der kommuner og fylkeskommuner også ble invitert og gitt orienteringer. Andøya var også inkludert i dette programmet.

Jeg er selvsagt enig med representanten Langeland i at omorganiseringen av militære enheter, ofte vil ha store konsekvenser for ethvert lokalsamfunn, og at det derfor er viktig at det hersker størst mulig åpenhet og tillit lokalt i forholdet mellom militær enhet og den enkelte kommune. Dette er et ansvar som i denne sammenheng først og fremst påhviler den lokale militære sjef.

At relevante dokumenter i alle omorganiseringsprosesser i Forsvaret generelt er unntatt fra offentlighet, betyr selvsagt ikke et absolutt hemmelighold.

I forhold til den konkrete saken som spørsmålet er direkte relatert til, er jeg gjort kjent med at sjefen for Andøya flystasjon, etter at alle ansatte og deres tillitsvalgte ble orientert, også har gjennomført orienteringer i lokalsamfunnet. Dette gjelder i forhold til Andøy kommune, såvel som i forhold til lokalpressen.