Skriftlig spørsmål fra Steinar Bastesen (Kp) til fiskeriministeren

Dokument nr. 15:99 (2002-2003)
Innlevert: 15.11.2002
Sendt: 18.11.2002
Besvart: 25.11.2002 av fiskeriminister Svein Ludvigsen

Steinar Bastesen (Kp)

Spørsmål

Steinar Bastesen (Kp): Det har vært antydet fra myndighetenes side at man skal opprette trafikksentraler i Nord-Norge for å forebygge havari langs kysten. Dette kommer fram samtidig med at trafikksentralene i Sør-Norge får redusert bemanning.
Hvilke planer foreligger for sentralene i sør, og vil en etablering av sentraler i nord medføre en svekkelse av andre sentraler eller kan man forvente en samlet økning av innsatsen vedrørende trafikksentralene?

Svein Ludvigsen (H)

Svar

Svein Ludvigsen: Jeg er opptatt av å ivareta en forsvarlig sikkerhet ved våre trafikksentraler.

Ved trafikksentralene utføres både trafikkledelse som finansieres gjennom sikkerhetsgebyr for den aktuelle trafikksentral, og losformidling som finansieres gjennom losgebyrene.

Som et ledd i effektivisering og kostnadsreduksjon for lostjenesten tar man sikte på tidlig i 2003 å utføre losformidlingen fra tre steder: Lødingen, Kvitsøy og Horten. I praksis betyr dette at losformidlingen som i dag utføres fra Kristiansund og Fedje skal overføres til Kvitsøy, og at losformidlingen i Kristiansand og Grenland skal overføres til Horten. Arbeidsoppgaver knyttet til losformidlingen ved trafikksentralene på Fedje og i Grenland overføres dermed til andre steder.

I Nord-Norge er losformidlingen i dag lagt til Lødingen som har ansvar for losformidling for Kystverkets fjerde og femte distrikt, dvs. fylkene Nordland, Troms og Finnmark. Dette fungerer meget bra, og viser at teknologien muliggjør at losformidlerne ikke nødvendigvis må være lokalisert til det stedet losingen skal foregå.

Jeg legger til grunn at omleggingen av losformidlingen ikke skal medføre et redusert sikkerhetsnivå ved trafikksentralene. Trafikkovervåkingen ivaretas av de ansatte ved trafikksentralene. Disse er åpne 24 timer i døgnet, og det er minst én trafikkleder tilstede. Dette vil ikke bli endret. På de trafikksentraler hvor losformidlingen nå blir flyttet til en annen enhet, vil Kystverket organisere en reserveløsning i forhold til trafikksentralen. Dermed vil det alltid være minst to personer tilstede ved trafikksentralene. Inntil man har forsvarlige reserveløsninger for ivaretakelse av trafikkledelsen, vil det ikke være aktuelt å endre bemanningen på trafikksentralene.

Når det gjelder etablering av en trafikksentral for Nord-Norge, er denne saken fortsatt på utredningsstadiet. Det er imidlertid klart at en eventuelle etablering av denne sentralen ikke skal ha innvirkning på sikkerhetsnivået ved de øvrige trafikksentralene.