Skriftlig spørsmål fra Karita Bekkemellem (A) til utdannings- og forskningsministeren

Dokument nr. 15:106 (2002-2003)
Innlevert: 19.11.2002
Sendt: 20.11.2002
Besvart: 27.11.2002 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Karita Bekkemellem (A)

Spørsmål

Karita Bekkemellem (A): Regjeringen har initiert storsatsing mot mobbing, der det synes som om det såkalte Olweus-programmet er ett av hovedtiltakene. Statsråd Clemet har uttalt at alle skoler skal tilbys mobbeprogrammer innen utgangen av 2003.
Kan statsråden svare på hva slags mobbeprogrammer dette er, og om det innebærer kostnader for den enkelte skole?

Kristin Clemet (H)

Svar

Kristin Clemet: Arbeidet mot mobbing, vold og rasisme er en prioritert oppgave for Regjeringen. Derfor har Regjeringen sammen med Barneombudet, Kommunenes Sentralforbund, Foreldreutvalget for grunnskolen og Utdanningsforbundet undertegnet et manifest hvor alle har forpliktet seg til å medvirke i arbeidet mot mobbing.

Jeg har iverksatt flere tiltak i arbeidet mot mobbing. Ett av disse tiltakene er en forsering av Olweus-gruppens tiltaksprogram mot mobbing og antisosial atferd, slik at alle landets kommuner skal ha fått tilbud om å delta i programmet i løpet av 2003.

I tillegg sprer departementet, gjennom Læringssenteret, informasjon om andre program med dokumentert effekt.

En faggruppe (Nordahlgruppen) som ble oppnevnt av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet og Barne- og familiedepartementet fikk i oppdrag å foreta en forskningsbasert vurdering av de programmer, tiltak og undervisningspakker som har vært i bruk i skolen i forhold til problematferd og utvikling av sosial kompetanse de siste 10-20 år. Faggruppen fant at bare et fåtall av disse hadde hatt effekter av særlig betydning (KUF og BFD 2000). Ett program ble anbefalt for videre bruk i skolen uten behov for ytterligere evaluering. Dette var:

- Olweus' program mot mobbing (Universitetet i Bergen/Hemilsenteret, grunnskolen)

I tillegg ble ytterligere åtte program anbefalt, men hvor det var behov for evaluering og til dels videreutvikling:

- Dette er mitt valg (Lions Quest, 1.-7. klasse)

- Steg for steg (Nasjonalforeningen for folkehelsen, 1.-7. klasse)

- Skolemegling (Justisdepartementet og Utdannings- og forskningsdepartementet, alle klassetrinn)

- Kreativ problemløsning i skolen/KREPS (Statens utdanningskontor i Hordaland, 8.-10. klasse)

- Mobbing (Senter for atferdsforskning, barnetrinn t.o.m. videregående opplæring)

- Problematferd - er det noe problem? (Senter for atferdsforskning, videregående opplæring)

- Du og jeg og vi to (Kari Lamer, barnehage og småskoletrinn)

- Alternative skoler (vesentlig ungdomstrinnet).

Senere er flere av disse programmene evaluert/videreutviklet, bl.a. "Dette er mitt valg" (Lions Quest). Evalueringen her viste at lærerne var meget godt fornøyd med opplegget, og det gav gode resultater i form av bl.a. mindre mobbing.

Programmene har noe ulik tilnærming, men er rettet mot å redusere og forebygge problematferd blant barn og unge, som mobbing, utvikle elevenes sosiale kompetanse og gjøre skolen til et trygt og positivt læringsmiljø. Det gjelder å skape et skolemiljø som kjennetegnes av:

1) varme, positiv interesse og engasjement fra de voksne,

2) klare og faste grenser mot uakseptabel atferd,

3) bruk av ikke-fiendtlige, negative konsekvenser (sanksjoner) ved uakseptabel atferd (og positive konsekvenser ved adekvat atferd),

4) tydelige, autoritative voksne som også kan fungere som gode rollemodeller.

Det iverksettes tiltak på ulike nivå:

- § skolenivå - f.eks. gjennomføring av anonym spørreskjemaundersøkelse blant elevene, utvikling av inspeksjonssystemet, kollegabasert veiledning, etablering av samtalegrupper;

- § klassenivå - f.eks. gruppedrøftinger, regelmessige klassemøter, klasseregler mot mobbing, fokus på klasselederrollen;

- § individnivå - f.eks. arbeide med elevenes evne til å ta selvstendige verdivalg, evne til problemløsning, selvkontroll, empati, samtaler med mobbere og mobbeofre og deres foreldre, bruk av elevmekling, individuelle tiltaksplaner.

Når det gjelder kostnadene for kommunene/skolene ved innføring av Olweus-programmet, dekker de statlige midlene opplæring og veiledning av instruktørene. Utgifter til materiell, frikjøp/vikar, overnatting og reise for lærere ved deltakelse på kurs dekkes av den enkelte kommune/skole.

Utdanningskontoret i Hedmark har, i samarbeid med Læringssenteret, beregnet følgende kostnadene for innføring av programmet:

Kostnader beregnet for en skole med 380 elever og 50 lærere:

Materiellutgifter; bok, veiledningshefte og video kr. 16 550

Data kartleggingsverktøy kr. 1 000

Nøkkelpersoner på kursing lokalt (frikjøp/vikar)

(5t.pr.dag*kr.250*20 dagsverk) kr. 20 000

Instruktørkurs i Oslo-området

(overnatting og reise; kr.2300 pr gang*10) kr. 23 000

Instruktør på kursing i Oslo-området (frikjøp/vikar)

(5t.pr.dag*kr.250*15 dagsverk) kr. 19 000

Totale kostnader ved innføring av programmet kr. 79 550

Skolene får, ved innbydelsen til å delta i programmet, grundig informasjon om selve programmet og hva som kreves av kommunen/skolen i form av materiell- og personellressurser. Den største utgiften ved innføring av programmet er kompetanseheving av personalet, mens gjennomføringen krever at personalet deltar i pedagogiske samtalegrupper, personalsamlinger og foreldremøter. Dette er imidlertid avgjørende for at lærerne skal kunne forebygge, oppdage og stoppe mobbingen på en god og effektiv måte. Jeg regner derfor med at de fleste skoler finner tid til dette arbeidet innenfor den 39. uke eller 150 timers rammen.

Det er imidlertid opp til den enkelte kommune og skole å ta stilling til om de ønsker å ta i bruk dette spesielle programmet, eller velge et av de andre programmene med dokumentert effekt.

Uavhengig av hva slags program skolene måtte velge, er imidlertid personalet den viktigste ressursen. Skolens ledelse og lærerne må fremstå som tydelige voksne med vilje til å følge opp tiltak for et godt læringsmiljø, og jevnlig ta dette opp med elevene. Hele skolen må ha en felles, langsiktig strategi og nulltoleranse for negativ atferd som mobbing, vold og rasisme.