Skriftlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:107 (2002-2003)
Innlevert: 19.11.2002
Sendt: 20.11.2002
Besvart: 26.11.2002 av utenriksminister Jan Petersen

Audun Lysbakken (SV)

Spørsmål

Audun Lysbakken (SV): Hva er utenriksministeren begrunnelse for at ikke andre berørte parter, f.eks. fagbevegelsen, skal få innsyn på lik linje med næringslivet, og hva slags planer har utenriksministeren for å informere Stortinget om utviklingen i GATS-forhandlingene og de krav Norge mottar?

Begrunnelse

I et oppslag i Nationen 19. november går det fram at norske myndigheter legger opp til mindre åpenhet rundt de krav som blir fremmet overfor Norge i forbindelse med GATS-forhandlingene, enn det EU gjør i forhold til tilsvarende krav overfor unionen. Ifølge uttalelser fra statssekretær i UD vil bare de berørte delene av næringslivet få innsyn i disse problemstillingene. Andre grupper skal ikke få slikt innsyn.

Jan Petersen (H)

Svar

Jan Petersen: Regjeringen legger stor vekt på å bidra til åpenhet og involvering av partene i arbeids- og næringslivet under forhandlingsprosessen i WTO. Med sikte på informasjon om forhandlingsprosessen er det etablert flere utvalg sammensatt av et stort antall organisasjoner, der både representanter fra arbeidsgiver- og arbeidstakersiden deltar. I det rådgivende utvalg som er etablert for GATS-forhandlingene deltar eksempelvis LO, NHO, Fellesforbundet, Akademikerne, Utdanningsgruppenes Hovedorganisasjon, Transportbedriftenes Landsforening, Norges Studentunion og Norsk Kommuneforbund. Også frivillige organisasjoner, som f.eks. Forum for utvikling og miljø, deltar i utvalget. Utvalget har hele 42 medlemmer utenom departementene.

I tillegg gjennomføres møter med de organisasjoner som har direkte interesser knyttet til en enkeltsektor for å drøfte forhandlingsopplegget i detalj. Til forberedelse av de norske forslagene som ble fremlagt overfor enkeltland i GATS-forhandlingene sommeren 2002, ble det således gjennomført møter med mer enn 30 bransjesammenslutninger og interesseorganisasjoner fra nærings- og arbeidslivet. Vi er nå inne i en fase der departementene analyserer de forslag som Norge har mottatt fra andre land i GATS-forhandlingene. Det er lagt opp til tilsvarende åpne prosesser for å gjennomgå disse forslagene, som dem man gjennomførte under forberedelsene av de norske forslagene.

WTO-forhandlingene er av stor betydning for Norge. Jeg vil holde Stortinget informert om utviklingen i forhandlingene. Stortingets organer vil også bli konsultert i utarbeidelsen av Norges forhandlingsposisjoner på viktige områder. WTO-forhandlingene vil bli omtalt i den stortingsmelding om globalisering som Regjeringen tar sikte på å framlegge i vårsesjonen 2003.