Skriftlig spørsmål fra Eirin Faldet (A) til kultur- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:114 (2002-2003)
Innlevert: 20.11.2002
Sendt: 21.11.2002
Rette vedkommende: Utdannings- og forskningsministeren
Besvart: 27.11.2002 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Eirin Faldet (A)

Spørsmål

Eirin Faldet (A): Vi har fått flere henvendelser fra foreldre, barn og lærere som er bekymret for kulturskolenes framtid. Dette er skoler som har betydning for rekruttering til kulturlivet, framtidige kulturarbeidere og kunstnere.
Hva vil statsråden gjøre for å sikre at alle barn som ønsker det, kan få plass i kulturskolene?

Kristin Clemet (H)

Svar

Kristin Clemet: Skolen har i oppgave å formidle kulturarv, allmenndannelse, verdier og kunnskap, og hjelpe barn til mestring, utfoldelse og sosial utvikling. Den kulturelle dimensjonen er forankret i læreplanverket. De kommunale musikk- og kulturskolene er hjemlet i opplæringsloven og gir barn og unge et verdifullt kulturtilbud.

Både skolesektoren og kultursektoren bidrar sterkt til den kulturelle dimensjonen i skolen. Det er viktig at elevene opplever et mangfold av kulturopplevelser. I St.prp. nr. 1 (2002-2003) har departementet sagt følgende:

"Ein legg også vekt på å knytte kulturtilboda i skolen sterkare saman med aktivitetane i musikk- og kulturskolane. For å realisere "Den kulturelle skolesekken" er det etablert samarbeid mellom skole- og kultursektoren på alle forvaltningsnivå."

Regjeringen tar sikte på å legge fram en melding til Stortinget våren 2003, der en ser bredden av de kulturelle tiltak i og i tilknytning til skolen i sammenheng. Kulturelle tiltak omfatter fag i skolen, formidling og bruk av levende kunst, jf. prosjektet "Den kulturelle skolesekken", skolebibliotek, aktiviteter for å fremme elevers leselyst, bruk av institusjoner som f.eks. museer og vitensentre og de kommunale musikk- og kulturskolene.