Skriftlig spørsmål fra Anne Helen Rui (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:116 (2002-2003)
Innlevert: 21.11.2002
Sendt: 21.11.2002
Besvart: 27.11.2002 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Anne Helen Rui (A)

Spørsmål

Anne Helen Rui (A): Vestfold Handicapklubb har søkt om fritak for betaling for bompenger på den nye bommen i Sande, men har fått avslag. Dette vil jo gjøre deres hverdag og forflytningsmuligheter svært innskrenket etter hvert som vi får flere og flere bommer.
Er det virkelig slik at alle som har et handikap men kan kjøre bil også må betale bompenger på lik linje med oss andre ved alle bommer som ikke hører til en bomring?

Torild Skogsholm (V)

Svar

Torild Skogsholm: Bompenger har vært et virkemiddel for økt vegutbygging i Norge i mer enn 60 år. En rekke vegprosjekter har blitt realisert raskere enn de ellers ville blitt fordi lokalbefolkningen i områder med bompengeinnkreving har vært villig til selv å dekke en del av utbyggingskostnaden. Jeg har forståelse for at mange er kritiske til kostnadene dette medfører for den enkelte bilist. Det er imidlertid grunn til å minne om at alle bompengeprosjekter er godkjent av lokale myndigheter på forhånd.

Et generelt prinsipp bak bompengeinnkreving er at brukernes nytte av utbyggingen skal gjenspeiles i takstsystemet, og at alle trafikantgrupper som har nytte av et vegprosjekt i prinsippet bør betale bompenger. Også handikappede, som ofte benytter bil for å komme seg fram, har nytte av nye og bedre veger med bedre fremkommelighet og bedre sikkerhet.

Ifølge takstretningslinjene for bompengeprosjekter på offentlig veg skal forflytningshemmede som hovedregel ikke betale bompenger i bomringer. Fritaket er begrunnet med at kollektivtransport i rute er fritatt for bompenger og at forflytningshemmede ofte ikke vil kunne velge å bruke kollektive transportmidler, som for mange andre trafikkanter er et reelt alternativ i de store byområdene. Utenfor bomringene, hvor kollektivtransport i langt mindre grad er et reelt alternativ, skal forflytningshemmede betale bompenger på lik linje med andre trafikanter som har nytte av vegutbyggingen.

Det pågår for tiden et arbeid med å revidere takstretningslinjene. I dette arbeidet vil også de ulike rabatt- og fritaksordningene bli vurdert.