Skriftlig spørsmål fra Knut Storberget (A) til justisministeren

Dokument nr. 15:117 (2002-2003)
Innlevert: 21.11.2002
Sendt: 21.11.2002
Besvart: 27.11.2002 av justisminister Odd Einar Dørum

Knut Storberget (A)

Spørsmål

Knut Storberget (A): Hva er reglene for de innsattes mulighet til å ha datamaskin tilgjengelig i norske fengsler, og ser justisministeren noen mulighet for at innsatte i norske fengsler får lik tilgjengelighet til slikt utstyr når det ikke foreligger saklig grunn til å nekte de innsatte dette?

Begrunnelse

Under besøk i flere fengsler har jeg erfart at det er varierende praksis for om de innsatte kan ha datautstyr tilgjengelig. Slikt utstyr kan være særlig viktig for de som tar utdanning under soning. En forskjellsbehandling uten saklig grunn føles som en urimelig belastning under soningen. Datautstyr kan bidra til økte sjanser for rehabilitering, bl.a. i forbindelse med utdanning.

Odd Einar Dørum (V)

Svar

Odd Einar Dørum: Det er nedfelt i retningslinjene til straffegjennomføringsloven at fengslene bør legge opp til at innsatte kan få opplæring og praktisk trening i bruk av dataprogram- og utstyr. Dataopplæring kan sammen med andre aktiviteter i fengslene, som skolegang og arbeid, bidra til å gjøre det lettere for domfelte å tilpasse seg et liv uten kriminalitet. Dataopplæring er i så måte et viktig rehabiliterende tiltak i straffegjennomføringen. Av sikkerhetsmessige grunner er det imidlertid ikke mulig å gi alle innsatte tilgang til datautstyr. Saken har i tillegg en ressursmessig og økonomisk side.

Bruk og tilgang til data er nøye regulert både i forskriftene og retningslinjene til straffegjennomføringsloven, hvilket forutsettes å bidra til en mest mulig lik praktisering på området. Regelverket omhandler både bruk av datautstyr som fengslene har til disposisjon for de innsatte samt bruk av privat datautstyr.

Utgangspunktet er at bruk og tilgang til datautstyr skal være en del av skolens opplæringstilbud eller et fritidstilbud i regi av fengslet. Det framgår ellers at datautstyr bare kan benyttes av innsatte til arbeid, opplæring eller andre tiltak når det finnes formålstjenlig ut fra lokale forhold og når det er sikkerhetsmessig ubetenkelig. De samme regler gjelder for bruk av privat datautstyr. Det skal i vurderingen både tas hensyn til fengselets alminnelige sikkerhetsnivå og den innsattes egne forhold.

Når det gjelder fengsler med høyt sikkerhetsnivå skal det bare unntaksvis kunne gis tillatelse til bruk av privat datautstyr, og da bare i helt spesielle opplæringssituasjoner hvor det er dokumentert ekstraordinært behov. I fengsler med lavere sikkerhetsnivå kan reglene praktiseres lempeligere. Dersom innsatte gis tillatelse til å bruke datautstyr skal det etableres forsvarlig kontroll- og oppfølgingsrutiner for å avdekke misbruk av programvare, maskinvare og øvrig innhold.