Skriftlig spørsmål fra Inga Marte Thorkildsen (SV) til helseministeren

Dokument nr. 15:124 (2002-2003)
Innlevert: 22.11.2002
Sendt: 25.11.2002
Besvart: 29.11.2002 av helseminister Dagfinn Høybråten

Inga Marte Thorkildsen (SV)

Spørsmål

Inga Marte Thorkildsen (SV): Har helseministeren en oversikt over hvilken situasjon de ulike voldtektsmottakene vil befinne seg i til neste år, samt hvilke deler av landet som har/har ikke voldtektsmottak, og vil helseministeren vurdere mulige strakstiltak for å støtte opp om de som opplever økonomiske vansker som en følge av stramme kommunebudsjetter?

Begrunnelse

I svar av 15. november 2002 skriver helseministeren at han vil avvente anbefalingen fra Sosial- og helsedirektoratets utredning før han vil ta stilling til hvordan vi best kan bygge opp et likeverdig tilbud til voldtektsofre i Norge. Han anslår at utredningen vil være klar i løpet av 2003. I mellomtiden er situasjonen den at voldtektsofre, bl.a. i Vestfold, står uten et voldtektsmottak i fylket sitt, og at det er usikkert hvorvidt et slikt mottak vil nå komme på plass pga. de store underskuddene i de aller fleste kommunene.
Det er fra SVs side ønskelig at helseministeren utarbeider en oversikt over hvordan tilbudet til voldtektsofre er på landsbasis, hvordan disse finansieres samt om deres økonomiske situasjon vil forverres til neste år. Ut fra hva vi vet om kommunenes økonomiske situasjon, er det grunn til å anta at flere kommuner vil vurdere å kutte i voldtektsmottakenes budsjetter, slik mange krisesentre nå opplever. Når det gjelder krisesentrene, har familie-, kultur- og administrasjonskomiteen enstemmig anmodet barne- og familieministeren om at det iverksettes strakstiltak for å støtte krisesentre som nå trues av kutt eller nedleggelse. SV mener helseministeren nøye bør vurdere om det bør tas et tilsvarende initiativ overfor voldtektsmottak i økonomisk krise.
SV mener det er uholdbart dersom tilbudet til landets voldtektsofre skal være avhengig av kommunenes til enhver tid rådende økonomiske situasjon. Det tror vi helseministeren er enig i. Vi ber derfor om at helseministeren tar et initiativ for å sikre voldtektsofrenes rettssikkerhet og helsetilbud fram til en permanent framtidig ordning er på plass.

Dagfinn Høybråten (KrF)

Svar

Dagfinn Høybråten: Jeg viser til mitt svar på skriftlig spørsmål nr. 89 av 15. november 2002 som omhandler samme tema. Der fremgår det at Sosial- og helsedirektoratet har fått i oppdrag å utrede helsetilbudet til voldtektsutsatte. Utredningen går ut på å kartlegge og vurdere både organisering og finansiering av eksisterende voldtektsmottak i Norge. Kartleggingen vil bl.a. ha fokus på følgende:

- Hvilke behandlingstilbud som er etablert til voldtatte i den enkelte kommune

- Hvorvidt det er etablert faste rutiner for håndtering av voldtektssaker

- Tilgjengelighet

- Oppfølgingstilbud - psykososiale støttetjenester og henvisning til psykisk helsevern

- Finansiering

- Organisering

- Forankring

- Fordeler og ulemper ved å være organisert som eget voldtektsmottak ved kommunal legevakt, legevakt ved sykehus, avdeling ved fylkessykehus eller regionsykehus.

Kartleggingen vil resultere i en oversikt over hvilke deler av landet som har, eller ikke har, voldtektsmottak og hvordan disse finansieres. Kartleggingen vil også kunne gi resultater vedrørende fremtidig finansiering av tilbudet til voldtektsutsatte. På bakgrunn av resultatene av kartleggingen vil Sosial- og helsedirektoratet legge frem forslag om organisering, finansiering og innhold i tjenestetilbudet ved voldtektsmottakene i landet som Helsedepartementet så vil ta stilling til. Bakgrunnen for denne utredningen er bl.a. at vi i dag ikke har en samlet fremstilling eller oversikt over tilbudet til voldtektsutsatte.

I mitt svar på skriftlig spørsmål nr. 89 av 15. november 2002 viste jeg til at kartleggingen vil foregå i samarbeid med Kvinnevoldutvalget. Sosial- og helsedirektoratet har opplyst at det vurderes å gjennomføre kartleggingen av voldtektsmottak/kommunal helsetjeneste til voldtatte i tillegg til det arbeidet som gjøres av Kvinnevoldutvalget. Dette gjøres for å sikre at man får frem den informasjon som er nødvendig for å komme med anbefalinger vedrørende organisering og finansiering av voldtektsmottak i Norge.

I begrunnelsen for spørsmålet vises det til manglende voldtektsmottak i Vestfold. Et eget prosjekt finansieres i Vestfold, forankret hos fylkeslegen over Helsedepartementets budsjett, med tilbud til bl.a. voldtatte. Prosjektet går over tre år og skal resultere i forslag til modeller for mottak. Tiltaket er et samarbeidsprosjekt med Justisdepartementet, og er en del av handlingsplanen Vold mot kvinner.

Jeg vil understreke at Helsedepartementet anser at tilbud til voldtatte, enten det er ved et voldtektsmottak eller annen ordning ved legevakt eller sykehusavdeling, er å betrakte som nødvendig helsetjeneste. Voldtektsutsatte har rett på nødvendig helsehjelp, uten at dette nødvendigvis tilbys ved et eget voldtektsmottak.

Stortingsrepresentant Thorkildsen spør om jeg vurderer å sette i gang strakstiltak i forhold til kommuner med økonomiske vansker. Tilskuddene som bevilges til spesialisthelsetjenesten og til kommunene forutsettes å dekke tilbudene om nødvendig helsehjelp, enten det er organisert som voldtektsmottak eller i den ordinære helsetjenesten. På bakgrunn av utredningen av tilbudet til voldtektsutsatte, vil det bli vurdert tiltak som sikrer at voldtektsofre har et likeverdig tilbud over hele landet.