Skriftlig spørsmål fra Hallgeir H. Langeland (SV) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:128 (2002-2003)
Innlevert: 25.11.2002
Sendt: 25.11.2002
Besvart: 29.11.2002 av nærings- og handelsminister Ansgar Gabrielsen

Hallgeir H. Langeland (SV)

Spørsmål

Hallgeir H. Langeland (SV): I forbindelse med behandlingen av eierskapsmeldingen våren 2002, Innst. S. nr. 264 (2001-2002), bad Stortinget Regjeringen komme tilbake med en egen sak om Statkraft SF før en eventuell omdannelse til AS ble vurdert.
Kan nærings- og handelsministeren forsikre Stortinget om at arbeidet med børsnotering og salg/fusjon av Statkraft SF er stilt i bero i påvente av stortingsbehandlingen av saken, og at selskapets styre ikke arbeider videre med privatiseringsplaner men forholder seg til Stortingets beslutning?

Begrunnelse

Vi ser i dag en urovekkende konsentrasjon i europeisk kraftforsyning. Det er god grunn til å frykte oligopollignende tilstander på kraftmarkedet i Europa. Det vil i et slikt perspektiv være særdeles viktig å opprettholde Statkraft som heleid statlig selskap som motvekt mot mulige implisitte monopoler som også vil operere i det norske kraftmarkedet. Ved en eventuell børsnotering og salg/fusjon av Statkraft SF vil muligheten forsvinne. Salg eller fusjon vil også bety en overdragelse av samfunnets verdier til flernasjonale selskaper, og kontrollen med norske naturressurser vil på lang sikt forsvinne ut av landet.

Ansgar Gabrielsen (H)

Svar

Ansgar Gabrielsen: Regjeringen la frem sitt syn på videre utvikling for Statkraft SF i St.meld. nr. 22 Et mindre og bedre statlig eierskap. Der het det blant annet:

"Strukturutviklingen i kraftnæringen gjør det over tid naturlig å vurdere behovet for industrielle partnere for Statkraft. I tillegg kan Statkraft se behov for ytterligere egenkapital som ledd i fortsatt utvikling av selskapet. Regjeringen legger til grunn at Statkraft fortsatt skal kunne videreutvikles som en sterk aktør i kraftnæringen i Norden, men at staten i utgangspunktet ikke skal bidra med mer kapital. Det vil bli tatt initiativ til å omdanne selskapet til aksjeselskap. Regjeringen vil være åpen for industrielle løsninger der Statkraft inngår, og der staten ikke lenger vil være eneeier."

Regjeringen har fremmet forslag om å endre statsforetaksloven, jf. Ot.prp. nr. 13 (2002-2003). Forslaget innebærer i korthet at staten ikke skal være ansvarlig for nye forpliktelser som statsforetakene påtar seg fra lovens ikrafttredelsestidspunkt. For lån og forpliktelser etablert før ikrafttredelse av en lovendring har Regjeringen lagt opp til at statsgarantien opprettholdes. Gjennom innføringen av en garantipremie ble den indirekte statsstøtten som Statkraft mottar gjennom statsgarantien knyttet til disse lånene, nøytralisert, jf. St.prp. nr. 63 (2001-2002) og St.prp. nr. 1 (2002-2003).

Endringene i statsforetaksloven gjør at Statkraft nå vil ha betingelser som er svært nær det som gjelder for statsaksjeselskaper. Det er etter min vurdering hensiktsmessig at selskapet får en organisasjonsform som svarer til dette, ikke minst fordi aksjeselskap er en organisasjonsform som er vel kjent i markedet og hos Statkrafts kontraktsmotparter. Jeg er av den oppfatning at en omdannelse av Statkraft SF til statsaksjeselskap etter dette vil styrke selskapet og gjøre det mer konkurransedyktig. Statsaksjeselskap er for øvrig en organisasjonsform som er vel kjent fra flere statlige foretak.

Jeg planlegger å legge frem en proposisjon om omdanning av Statkraft til et statseid aksjeselskap i vårsesjonen 2003. Den planlagte omdannelsen av Statkraft til statsaksjeselskap vil ivareta de forpliktelser som er inngått i henhold til industrikontraktene. Betydningen av industrikontraktene vil bli nærmere drøftet i omdannelsesproposisjonen. I proposisjonen vil også de endringer Regjeringen foreslår i industrikonsesjonsloven med hensyn til hjemfallsrett bli vurdert når det gjelder konsekvenser for Statkraft. Stortinget vil således få et bredt grunnlag for å behandle en endring i Statkrafts organisasjonsform.

Jeg legger til grunn at alle styrer i selskaper der Nærings- og handelsdepartementet forvalter betydelige eierinteresser, som del av en aktsom forvaltning, holder seg orientert om utviklingen i sine markeder og vurderer selskapets utvikling og eventuelle tiltak i lys av dette. Vi har fra departementets side ikke igangsatt en prosess med sikte på børsnotering eller salg av Statkraft.